Bộ môn Giáo dục tiểu học

Chu Thị Hà Thanh
Chu Thị Thuỷ An
Nguyễn Thị Châu Giang
Nguyễn Thái Dũng
Nguyễn Thị Thanh Giang
Nguyễn Thị Phương Nhung
Nguyễn Thị Phương Nhung
Thái Mạnh Thủy
Phan Anh Tuấn