Bộ môn Quản lý giáo dục

Nguyễn Như An
Thái Văn Thành
Phạm Minh Hùng
Phạm Lê Cường
Nguyễn Thị Thu Hằng
Bùi Văn Hùng
Chế Thị Hải Linh
Nguyễn Việt Phương
Phạm Lê Cường
Danh sách các giảng viên thỉnh giảng
Nguyễn Thị Phương Thảo
Đặng Thị Tình