Bộ môn Tâm lí học

Dương Thị Thanh Thanh
Phan Quốc Lâm
Hồ Thị Hạnh
Dương Thị Linh
Lê Thục Anh
Trần Hằng Ly