Chi ủy - BCH công đoàn

Phạm Lê Cường
Lê Thục Anh
Chu Thị Thuỷ An
Nguyễn Như An
Nguyễn Thị Thu Hạnh