Chi ủy - BCH công đoàn

Nguyễn Ngọc Hiền
Phan Quốc Lâm
Lê Thục Anh
Chu Thị Thuỷ An
Nguyễn Như An
Nguyễn Thị Thu Hạnh