Trợ lý trưởng khoa

Nguyễn Tiến Dũng
Bùi Văn Hùng
Đặng Thị Tình
Nguyễn Việt Phương
Nguyễn Thị Phương Thảo