Bản mô tả CTĐT đại học hệ chính quy tiếp cận CDIO theo học chế tín chỉ ngành GDMN:

Download file: qd_ban_hanh_ban_mo_ta_merged.pdf