TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

KHOA GIÁO DỤC

CỘNG HÒA XẤ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TỔ TÂM LÝ HỌC

 

1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ BỘ MÔN TÂM LÝ HỌC

1.1. Thông tin chung về bộ môn

- Năm 1962, tổ Tâm lý học – Giáo dục học được thành lập,  là tổ bộ môn chung của trường ĐHSP Vinh.

- Năm 1966, tổ phát triển thành Bộ môn Tâm lý học – Giáo dục học, bao gồm hai tổ Tâm lý học và tổ Giáo dục học.

- Năm 1995, bộ môn Tâm lý học thuộc khoa Giáo dục Tiểu học, trường Đại học Vinh.

- Từ năm 2010 đến nay, bộ môn Tâm lý học thuộc Khoa Giáo dục, Trường Đại học Vinh

1.2. Cơ cấu tổ chức và đội ngũ cán bộ

Tổng số cán bộ:06, Trong đó: TS: 03, ThS: 02, NCS: 01

1. GVC.TS. Phan Quốc Lâm

2. GV.TS. Dương Thị Thanh Thanh

3. GV.TS. Lê Thục Anh

4. GVC.ThS. Hồ Thị Hạnh

5. GV.ThS. Dương Thị Linh

6. GV.CN. Trần Hằng Ly

1.3. Chức năng và nhiệm vụ của bộ môn Tâm lý học

1.3.1. Chức năng của bộ môn Tâm lý học

Bộ môn Tâm lý học là đơn vị chuyên môn thực hiện công tác đào tạo, NCKH và hoạt động khoa học công nghệ của các chuyên ngành thuộc trường Đại học Vinh.

1.3.2. Nhiệm vụ của bộ môn Tâm lý học

a. Tổ chức xây dựng nội dung, chương trình các môn học thuộc bộ môn; Tham gia phát triển chương trình đào tạo, chương trình chi tiết các ngành GD Tiểu học, GD Mầm non, QLGD. Tổ chức biên soạn, thẩm định và quản lý bài giảng của giảng viên, giáo trình các học phần, thường xuyên cập nhật những kiến thức về khoa học – công nghệ vào nội dung các học phần.

b. Phối hợp triển khai tốt chương trình RLNVSPTX cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học, Kiến tập sư phạm cho sinh viên sư phạm (ngoài ngành GDTH, GDMN)

c. Tham gia thực hiện chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên các trường đại học, cao đẳng; bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục.

d. Quản lý giảng viên thuộc tổ bộ môn theo phân cấp của Hiệu trưởng; Trưởng khoa.

e. Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học;

f. Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình các môn học. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy - học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học do Hiệu trưởng và Trưởng khoa giao phó.

g. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị , tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc bộ môn.

2. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG BỘ MÔN TÂM LÝ HỌC

2.1. Về công tác tổ chức

Bộ môn Tâm lý học tiền thân là bộ môn Tâm lý – Giáo dục học, với nhiệm vụ chính là giảng dạy và hướng dẫn các học phần về nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên các ngành Sư phạm. Hiện Bộ môn đảm nhận nhiều trọng trách trường giao phó như: tham gia đào tạo nguồn nhân lực từ bậc đại học đến tiến sĩ cho các ngành sư phạm và các ngành cử nhân; tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên các trường đại học, cao đẳng; bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục; tham gia nghiên cứu khoa học về lĩnh vực giáo dục; tham gia biên soạn chương trình đào tạo các ngành Giáo dục tiểu học, Giáo dục mầm non, Quản lý giáo dục; viết tài liệu, giáo trình phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của cán bộ, sinh viên trong khoa. Đây là những nhiệm vụ rất nặng nề trong bối cảnh các nguồn lực chưa tăng lên được bao nhiêu, song đây cũng là một cơ hội để tổ bộ môn khẳng định bản lĩnh của mình.

Trong bối cảnh phát triển của Trường Đại học Vinh, Bộ môn Tâm lý học, luôn coi trọng việc xây dựng đội ngũ cán bộ giảng dạy, đảm bảo cả về số lượng, lẫn chất lượng và cơ cấu. Cụ thể, đến nay Bộ môn Tâm lý học có 3 tiến sĩ; 1 nghiên cứu sinh; 2 thạc sĩ, trong đó có 1 tiến sĩ về tâm lý học thần kinh, 1 tiến sĩ về sự thích ứng của trẻ em, 1 nghiên cứu sinh về hành vi lệch chuẩn của học sinh.

Có thể nói đội ngũ giảng viên về Tâm lý học được đào tạo bài bản, có trình độ khá đồng đều. Thế mạnh và định hướng phát triển của các bộ môn Tâm lý học là góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển của nhà trường – trở thành cơ sở đào tạo đại học đa ngành, đa cấp ở khu vực Bắc Trung Bộ; là một trong 17 trường đại học trọng điểm quốc gia Việt Nam, một trung tâm nghiên cứu khoa học, đào tạo nhân lực và chuyển giao công nghệ lớn của khu vực Bắc miền Trung và cả nước; là đơn vị được vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Một trong những định hướng phát triển của Bộ môn Tâm lý học - đơn vị giữ vai trò nòng cốt là chuẩn bị các điều kiện để mở ngành đào tạo về Tâm lý học đường.

            a) Mặt mạnh:

- Chức năng và nhiệm vụ của bộ môn Tâm lý học đã được xác định rõ ràng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và các nguồn lực của nhà trường, phù hợp với chiến lược phát triển giáo dục của ngành và đáp ứng nhu cầu của địa phương.

- Cơ cấu tổ chức của bộ môn gắn với chức năng nhiệm vụ của khoa,  trường đảm bảo tính chuyên môn, hiệu quả.

- Bộ môn đã có kế hoạch phát triển ngắn hạn phù hợp với chiến lược phát triển của nhà trường, sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương và cả nước. Hoạt động của bộ môn dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai.

- Có kế hoạch xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý theo chủ trương quy hoạch cán bộ của Đảng ủy nhà trường, kế hoạch tạo nguồn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho CBGD hàng năm.

Số lượng giảng viên hiện có học hàm, học vị cao; có bề dạy kinh nghiệm trong công tác đào tạo và NCKH, về cơ bản đáp ứng được nhiệm vụ đào tạo của khoa và trường. Đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý của bộ môn đang được trẻ hóa.

b) Tồn tại:

Công tác kiểm tra đánh giá chưa được thực hiện thường xuyên; Chưa xây dựng được hệ thống tiêu chí và chỉ số đánh giá mức độ hoàn thành trách nhiệm được phân công cho bộ môn, cá nhân.

- Chưa có chuyên nghành đạo tạo riêng nên tổ bộ môn chưa có hướng phát triển chuyên sâu.

2.2. Về công tác đào tạo

a) Mặt mạnh:

- Bộ môn đã tham gia xây dựng các chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra cho các ngành đào tạo của khoa, trường đáp ứng chuẩn đầu ra và yêu cầu thực tế của xã hội.

 - Quy mô đào tạo tương đối phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ giảng viên.

- Đã triển khai phương thức đào tạo theo hệ thống tín chỉ.

- Đang triển khi áp dụng phương thức đào tạo tiếp cận CDIO

- Việc giảng dạy cho tất cả các loại hình đào tạo đã đi vào nền nếp.

- Bộ môn đã tiến hành một số biện pháp cụ thể để khuyến khích giảng viên đổi mới và đa dạng hoá phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra, đánh giá. Công tác dự giờ, thăm lớp, đánh giá rút kinh nghiệm thường xuyên được thực hiện, đặc biệt là đối với giảng viên trẻ.

b) Tồn tại:

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học chưa được triển khai theo diện rộng; việc đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tích cực, chủ động của sinh viên chưa thực hiện đồng đều ở các giảng viên.

- Phương pháp giảng dạy của giảng viên và phương pháp học tập của sinh viên chưa thay đổi mạnh mẽ để thích ứng với phương thức đào tạo theo hệ thống tín chỉ (khóa 57 trở về trước) và theo tiếp cận CDIO (khóa 58)

- Tài liệu, giáo trình do giảng viên trong tổ biên soạn còn ít.

2.3. Về công tác nghiên cứu khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế

 a) Mặt mạnh:

- Bộ môn đã đạt nhiều thành tích nghiên cứu khoa học hàng năm. Phần lớn đề tài đã gắn kết với mục tiêu, chương trình đào tạo.

- Đã có đề tài khoa học cấp Bộ, cấp bộ được thực hiện trong 10 năm gần đây.

- Số bài báo khoa học đăng trên các tạp chí chuyên ngành có uy tín trong nước cao so với nhiều bộ môn khác trong khoa, đã có công trình được công bố trên tạp chí khoa học có uy tín ở ngoài nước.

- Hiện tại, một số GV của tổ đang tham gia một số đề tài, dự án ETEP của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 b) Tồn tại:

- Chưa có chiến lược phát triển NCKH dài hạn và lộ trình rõ ràng nhằm tăng nguồn thu; kinh phí dành cho đề tài cấp trường còn thấp.

- Số công trình nghiên cứu khoa học chưa đồng đều giữa các chuyên ngành và giảng viên, đang còn một vài giảng viên chưa có bài báo, giáo trình, sách xuất bản trong năm học.

- Bộ môn chưa có mối quan hệ hợp tác quốc tế về NCKH, khả năng đáp ứng yêu cầu về nâng cao trình độ cán bộ, khả năng nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực của bộ môn còn thấp.

3. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA BỘ MÔN TÂM LÝ HỌC

3.1. Mục tiêu tổng quát

Từ 2015 đến 2020 Bộ môn Tâm lý học, thuộc khoa Giáo dục - Trường Đại học Vinh có đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, phù hợp về cơ cấu, có cơ sở vật chất đáp ứng đào tạo các học phần chung cho toàn trường và đào tạo chuyên nghành Tâm lý học vào năm 2019. Tham gia tích cực với tư cách nòng cốt trong việc phát triển của khoa: gia tăng các chứng chỉ bồi dưỡng, xin mã ngành đào tạo cao học và nghiên cứu sinh mới. Tiếp tục thực hiện xây dựng hướng nghiên cứu khoa học phục vụ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên sư phạm và giáo viên các cấp, bậc học.

3.2. Mục tiêu cụ thể

a) Về đào tạo

Đến năm 2020, Bộ môn Tâm lý học thuộc khoa Giáo dục-Trường Đại học Vinh có quy mô và chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu nhân lực ngày càng cao của sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, tiếp cận trình độ tiên tiến trong khu vực.

- Cơ cấu ngành đào tạo: Mở ngành đào tạo cử nhân Tâm lý học đường hệ chính quy, duy trì công tác đào tạo hệ vừa làm vừa học, đào tạo thạc sỹ chuyên ngành GDH tiểu học, GDH mầm non, QLGD.

- Nghiên cứu đổi mới nội dung và phương pháp dạy học đáp ứng đòi hỏi của sự nghiệp đổi mới giáo dục phổ và phù hợp với các đối tượng học khác nhau.

b) Về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

Đến năm 2020, xây dựng các mối quan hệ hợp tác giữa các cá nhân trong bộ môn, khoa và với các tổ chức, cá nhân bên ngoài trong hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng tâm lý học. Tăng cường các công bố khoa học đặc biệt là các công bố ở nước ngoài.

c) Về tổ chức và nhân sự

Phát triển đội ngũ là giải pháp cốt lõi trong việc phát triển bộ môn gồm các hướng: tăng lên về số lượng, nâng cao về chất lượng và có cơ cấu mới. Định hướng xây dựng các nhóm chuyên môn: tâm lý học và tâm lý học chuyên biệt.

d) Về cơ sở vật chất

          Xây dựng và sử dụng có hiệu quả hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị thí nghiệm đồng bộ, từng bước hiện đại đáp ứng quy mô đào tạo 500 sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh vào năm 2020.

e) Về định hướng phát triển của tổ

 Chú trọng chuẩn bị về mặt thực tiễn cho việc mở ngành đào tạo mới, ngành Tâm lý học; Giúp các nhà chuyên môn về Tâm lý học vận dụng các lý thuyết hiện đại vào thực tiễn cuộc sống và giáo dục; Góp phần đẩy mạnh chức năng cung cấp dịch vụ đáp ứng nhu cầu xã hội của  bộ môn Tâm lý học.

 

Nghệ An, ngày 25 tháng 12 năm 2017

Trưởng bộ môn

 

 

     TS. Dương Thị Thanh Thanh