KHOA GIÁO DỤC

Tên giao dịch quốc tế: Faculty of Education

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ:

1. Triển khai đào tạo:

- Bậc đại học các ngành: Cử nhân Sư phậm Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Giáo dục Mầm non, Cử nhân Quản lý giáo dục;

- Bậc Thạc sĩ các chuyên ngành: Giáo dục học (Giáo dục Tiểu học), Giáo dục học (GIáo dục Mầm non) và Quản lý giáo dục;

- Bậc Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục.

2. Tổ chức các hoạt động giáo dục khác (Nghiệp vụ sư phạm, Thực tập chuyên môn, Thực tập nghề nghiệp) theo đặc thù các ngành đào tạo của Khoa trong chương trình.

3. Bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các bậc học, cấp học trong hệ thống giáo dục quốc dân.

4. Giảng dạy các học phần nghiệp vụ sư phạm, nghiệp vụ quản lý giáo dục và phụ trách công tác rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên các ngành sư phạm trong toàn trường.

5. Tham gia xây dựng chương trình và biên soạn sách giáo khoa phổ thông khi được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ.