1.  Thông tin chung về khoa

Tên khoa:      KHOA GIÁO DỤC

Địa chỉ:         Số182, đường Lê Duẩn, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại:     0383.855.723;                 Fax: 0383.855269

E-mail: khoagiaoduc@vinhuni.edu.vn :   Web Site: www.vinhuni.edu.vn2. Sơ lược lịch sử khoa

Khoa Giáo dục, Trường Đại học Vinh, tiền thân là Bộ môn Tâm lý - Giáo dục học, ra đời từ năm 1959. Đầu những năm 1990, một số bộ môn chung của trường đã phát triển lên thành khoa. Trong xu thế chung đó, bộ môn Tâm lý - Giáo dục học đã mạnh dạn liên kết với trường ĐHSP Hà Nội đào tạo giáo viên tiểu học có trình đại học (hệ tại chức). Từ những kinh nghiệm tích luỹ được trong quá trình liên kết đào tạo, bộ môn Tâm lý - Giáo dục học đã xúc tiến việc xin mở mã ngành đào tạo giáo viên tiểu học có trình độ đại học.

Ngày 24 tháng 5 năm 1995, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký Quyết định số 1849/GD-ĐT về việc thành lập khoa Giáo dục Tiểu học, thuộc Trường Đại học Vinh.

Ngày 29 tháng 10 năm 2010, Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh ký Quyết định số 2682/QĐ-ĐHV-TCCB về việc thành lập khoa Giáo dục trên cơ sở khoa Giáo dục tiểu học.

Trong 20 năm qua, Khoa Giáo dục, Trường Đại học Vinh đã đào tạo gần 10000 Cử nhân, trong đó có gần 2000 Cử nhân hệ chính quy, gần 7500 Cử nhân hệ tại chức, 3 nghiên cứu sinh và hơn 1800 Thạc sĩ, của 2 chuyên ngành Giáo dục học (bậc tiểu học) và Quản lý giáo dục. Hiện nay, khoa đang đào tạo hơn 1000 sinh viên hệ chính quy, gần 600 học viên cao học và 19 nghiên cứu sinh.

3. Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng: Khoa Giáo dục Trường Đại học Vinh có chức năng đào tạo trình độ đại học và sau đại học các ngành: Quản lý giáo dục, Giáo dục tiểu học, Giáo dục mầm non; Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và nghiệp vụ quản lý giáo dục; Nghiên cứu khoa học lĩnh vực giáo dục.

Nhiệm vụ: Khoa Giáo dục Trường Đại học Vinh thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

- Đào tạo trình độ đại học các ngành: Quản lý giáo dục, Giáo dục tiểu học, Giáo dục mầm non..

- Đào tạo trình độ thạc sĩ các chuyên ngành: Quản lý giáo dục, Giáo dục học (bậc tiểu học).

- Đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục

- Giảng dạy các học phần về nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên các ngành Sư phạm trong toàn trường. Phụ trách công tác kiến tập sư phạm và rèn luyện nghiệp vụ sư phạm.

- Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên các trường đại học, cao đẳng và nghiệp vụ quản lý cho đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục.

- Nghiên cứu khoa học về lĩnh vực giáo dục nhằm phục vụ đào tạo và phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của khu vực Bắc miền trung và cả nước.

4. Cơ cấu tổ chức và đội ngũ cán bộ


- Hiện nay, khoa có 34 cán bộ, trong đó: 32 Giảng viên và 2 Cán bộ hành chính 

- Cơ cấu về trình độ:  4 PGS.TS., 9 TS, 8 NCS, 20 ThS

- Ban lãnh đạo khoa:

Trưởng khoa, Bí thư chi bộ: TS. Nguyễn Ngọc Hiền

Phó Trưởng khoa, P. Bí thư chi bộGVC.TS. Phan Quốc Lâm

Phó Trưởng khoa: PGS. TS. Chu Thị Thủy An 

-  Hội đồng Khoa học và Đào tạo khoa Giáo dục:

TT

Họ và tên

Học hàm,

Học vị

Chuyên ngành

Ghi chú

1.

Nguyễn Ngọc Hiền

TS

Y học

Trưởng khoa, Chủ tịch HĐKHĐT

2.

Phan Quốc Lâm

GVC.TS

Tâm lí học

P. Trưởng khoa, Thư ký HĐKHĐT

3.

Phạm Minh Hùng

PGS.TS

Giáo dục học

P. Hiệu trưởng, Trưởng Chuyên ngành QLGD

4.

Nguyễn Thị Hường

PGS.TS

Giáo dục học

Trưởng Bộ môn, Trưởng chuyên ngành Giáo dục học

5.

Thái Văn Thành

PGS.TS

Giáo dục học

P. Hiệu trưởng

6.

Nguyễn Như An

GV.TS

Giáo dục học

Trưởng Bộ môn QLGD

7.

Chu Thị Thủy An

PGS.TS

Ngôn ngữ học

P. Trưởng khoa

8.

Nguyễn Hữu Dỵ

GVC.ThS

Văn học

Trưởng Bộ môn GDNT

9.

Dương Thị Thanh Thanh

GV.TS

Tâm lý học

Trưởng Bộ môn Tâm lý học

10.

Trần Thị Hoàng Yến

GV.TS

Ngôn ngữ học

Trưởng Bộ môn GDMN

11.

Chu Thị Hà Thanh

GV.TS

Văn học

Trưởng Bộ môn GDTH

13.

Nguyễn Việt Phương

GV.ThS

Quản lý Giáo dục

Trợ lý đào tạo hệ chính quy

14.

Phan Xuân Phồn

GV.TS

Ngôn ngữ

Hiệu trưởng Trường Thực hành sư phạm


Khoa có  Bộ môn trực thuộc: 

1. Bộ môn Tâm lý học: 2 GVC.TS, 3 GV.ThS, 1 NCS

2. Bộ môn Giáo dục học: 1 PGS.TS, 1 GVC.ThS, 4 GV.ThS.

3. Bộ môn Quản lý giáo dục: 1 GV.TS, 4 GV.ThS, 2 Chuyên viên hành chính.

4. Bộ môn Giáo dục tiểu học: 2 PGS.TS, 1 GVC.TS, 1 GV.TS, 4 GV.ThS.

5. Bộ môn Giáo dục mầm non: 3 GVC.TS, 6 GV.ThS, 1 GV.Bác sĩ.


5. Hoạt động đào tạo

Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển của mình, Khoa Giáo dục luôn xác định hoạt động đào tạo là hoạt động cơ bản và có ý nghĩa sống còn. Hoạt động đào tạo của Khoa được thể hiện ở những phương diện sau:

- Hệ đại học chính quy:

Từ khi thành lập đến nay, Khoa được giao nhiệm vụ đào tạo hệ cử nhân sư phạm ngành Giáo dục tiểu học, ngành Giáo dục mầm non, ngành Quản lý giáo dục và tham gia đào tạo ở nhiều ngành khác trong toàn trường. Thực hiện nhiệm vụ đào tạo, khoa Giáo dục đã góp phần đào tạo cho đất nước gần 2000 Cử nhân sư phạm hệ chính quy.

Khoa đã xây dựng khung chương trình, chương trình và đề cương chi tiết các học phần cho tất cả 3 mã ngành đao tạo Đại học chính quy. Chương trình này được xây dựng mang tính khoa học và cập nhật. Đến nay, giảng viên của Khoa đã biên soạn được gần 50 giáo trình, 11 giáo trình điện tử phục vụ cho hoạt động đào tạo. Từ năm học 2007- 2008, cùng với toàn Trường, các ngành đào tạo chính quy của Khoa đã chuyển sang phương thức đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Khoa cũng đã công bố được chuẩn đầu ra đối với xã hội của các ngành đào tạo đại học chính quy do Khoa quản lý.

Hiện nay, Khoa có hơn 1000 sinh viên hệ chính quy đang theo học tập trung tại trường.

- Hệ vừa làm, vừa học:

Khoa được Nhà trường giao nhiệm vụ đào tạo hệ vừa làm, vừa học (trước đây gọi là hệ tại chức) ngành Giáo dục tiểu học và ngành Giáo dục mầm non. Hiện có hơn 5000 học viên đang theo học hệ vừa làm vừa học các ngành do Khoa quản lý đặt ở các địa phương. Chương trình, đề cương chi tiết các học phần hệ vừa làm vừa học của Khoa được xây dựng cơ bản, khoa học và cập nhật.

 - Hệ đào tạo Sau đại học:

Khoa Giáo dục, Trường Đại học Vinh đào tạo trình độ thạc sĩ 3 chuyên ngành: chuyên ngành Quản lý giáo dục, từ năm 1996, chuyên ngành Giáo dục học (bậc tiểu học), từ năm 2003 và chuyên ngành Giáo dục học (bậc mầm non) từ năm 2014. Từ năm 2010 Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép Trường Đại học Vinh đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục. Trong thời gian qua, khoa đã góp phần đào tạo 3 Tiến sĩ Quản lý Giáo dục, hơn 1800 Thạc sĩ ở 2 chuyên ngành do khoa quản lý. Hiện nay có gần 600 học viên cao học và 19 nghiên cứu sinh đang học tập, nghiên cứu tại khoa.

- Chương trình Bồi dưỡng, cấp chứng chỉ: Bồi dưỡng cán bộ QLGD, bồi dưỡng NVSP cho giảng viên các trường ĐH-CĐ, bồi dưỡng nâng cao năng lực dạy học cho giáo viên Tiểu học, giáo viên Mầm non

 

6. Nghiên cứu khoa học

Tính từ khi thành lập Khoa đến nay, toàn khoa có 03 đề tài cấp Bộ trọng điểm; 15 đề tài cấp Bộ và hàng trăm đề tài cấp Trường. Các cán bộ của khoa đã công bố hơn 400 bài báo khoa học, trong đó có nhiều bài được công bố ở các tạp chí khoa học Trung ương.

 Các công trình NCKH của Khoa trong giai đoạn từ 2005 đến nay  tập trung theo những hướng chính sau:

- Nghiên cứu nội dung và phương pháp đào tạo giáo viên có trình độ đại học đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục ở nước ta sau năm 2000

- Nghiên cứu các giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên đại học sư phạm, giáo viên phổ thông

- Nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện nội dung chương trình đào tạo dựa trên cơ sở cụ thể hoá một cách có hệ thống Chuẩn nghề nghiệp GVTH, GVMN.

- Nghiên cứu thiết kế giáo trình dưới dạng Môđun đào tạo theo hướng dạy học dựa trên hoạt động (lấy người học làm trung tâm).

- Nghiên cứu đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm định quốc gia và quốc tế.

- Nghiên cứu xây dựng những mô hình mới trong việc đào tạo GVTH, GVMN.

- Nghiên cứu nâng cao chất lượng rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên ngành sư phạm.

- Nghiên cứu định hướng nghề nghiệp.

- Nghiên cứu đánh giá giảng viên.

- Nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên.

- Nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng giảng viên đại học.


7. Cơ sở vật chất và khen thưởng

Ngoài việc sử dụng hệ thống cơ sở vật chất của Trường Đại học Vinh, Khoa Giáo dục còn có phòng tư liệu riêng phục vụ cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học chuyên môn của cán bộ và sinh viên, học viên trong khoa. Nhà trường đã bố trí cho khoa Giáo dục hệ thống 3 phòng chức năng, phòng thực hành riêng, hệ thống phòng học, văn phòng khoa, phòng làm việc của Ban Chủ nhiệm khoa, phòng sinh hoạt tổ bộ môn với đầy đủ trang thiết bị đảm bảo cho hoạt động dạy học, nghiên cứu khoa học, sinh hoạt chuyên môn. Ngoài ra, hệ thống trường thực hành sư phạm các cấp cũng là nơi để cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên triển khai công tác nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực khoa học giáo dục. 

Với những đóng góp to lớn trong công tác đào tạo và NCKH, Khoa Giáo dục đã nhận được nhiều bằng khen các cấp như:

- Tập thể lao động tiên tiến 4 năm (1995, 1996, 1997, 1998).

- Tập thể lao động giỏi 4 năm (1999, 2000, 2001, 2002).

- Bằng khen của Tỉnh Đoàn Nghệ An (1999, 2001, 2003, 2008).

- Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 2009, 2010, 2011).

- Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam (1997, 2003, 2004, 2012, 2013).

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT (1990, 1996, 2001).

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (1996, 2001, 2004).

- Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cấp Bộ (2002, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014)