Căn cứ Quyết định số 428/QĐ-ĐHV ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Vinh. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Khoa Giáo dục, Khoa phân công nhiệm vụ chi tiết cho từng cán bộ, giảng viên như sau:


Chi tiết xem tại: pcnv khoa gd.pdf