Để có được kết quả đó, BTV LCĐ đã có nhiều giải pháp tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên phấn đấu, trưởng thành. Trong đó thường xuyên tổ chức cho đoàn viên, thanh niên học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng cũng như tham gia đầy đủ các đợt sinh hoạt chính trị của Đảng bộ trường phát động. Tập trung triển khai hiệu quả chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”. Coi trọng tuyên truyền, giáo dục thanh niên sống có lý tưởng cách mạng, có niềm tin và kiên định độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.

Tiếp tục triển khai tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong thanh niên. Xây dựng triển khai các giá trị tiêu chí, chuẩn mực trong hành vi, lối sống, ứng xử của thanh niên trên nền các giá trị cối lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước của cán bộ Đoàn chủ chốt các cấp.

Cùng với đó, triển khai hiệu quả việc học tập lý luận chính trị trong đoàn viên, thanh niên với nhiều hình thức như: Tổ chức triển khai học tập 6 bài học lý luận chính trị; tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, “Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn”... Các hoạt động thiết thực này đã tạo điều kiện cho đoàn viên nhận thức đầy đủ hơn về vai trò, trách nhiệm và định hướng phấn đấu đúng đắn cho bản thân để rèn luyện và trưởng thành.

Các cấp bộ Đoàn cũng tăng cường rèn luyện đạo đức, lối sống văn hóa, tác phong, lề lối sinh hoạt cho đoàn viên, thanh niên. Tập trung giáo dục lòng nhân ái, tính trung thực, trách nhiệm, tinh thần hiếu học, yêu lao động, tác phong công nghiệp trong lao động; ý thức giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tiếp thu chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại. 100% các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh triển khai đồng bộ và hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”; Chỉ thị 01 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”. Xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn đủ về số lượng, có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong tình hình mới.

Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện, chung sức vì cộng đồng, tăng cường lực lượng về cơ sở. Tăng cường các hoạt động tình nguyện như: Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới; tình nguyện tham gia xây dựng văn minh đô thị; tình nguyện bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu, tình nguyện tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông; tình nguyện đảm bảo an sinh xã hội; kịp thời chia sẻ, động viên đoàn viên, thanh niên, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Tiếp tục duy trì kết quả công tác vận động hiến máu tình nguyện trong đoàn viên, thanh niên.

 Không ngừng giáo dục, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về Đảng cho đoàn viên. Xác định tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị là trách nhiệm và quyền lợi chính trị của đoàn viên, thanh niên và tổ chức Đoàn, là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của các cấp bộ Đoàn. Nâng cao chất lượng bồi dưỡng, phân loại, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xét kết nạp.

Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”,giới thiệu  đoàn viên ưu tú là sinh viên để giới thiệu kết nạp vào Đảng.