TỈNH ĐOÀN NGHỆ AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

***

Số: 35-KH/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Thành phố Vinh, ngày 01 tháng 04 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Tham gia Hội thi Olympic toàn quốc

các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh

“Ánh sáng soi đường” lần thứ III, năm 2019

-----------

Đoàn Trường Đại học Vinh đã tham gia Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ I, II trong các năm 2016, 2017 và là một trong các đơn vị có số lượng thí sinh tham gia dự thi đông nhất của cả nước. Nối tiếp thành công đó, căn cứ Kế hoạch của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Vinh ban hành Kế hoạch tham gia Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ III, năm 2019. Cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Tăng cường giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, qua đó nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho ĐVTN.

Tạo điều kiện cho ĐVTN giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong việc tìm hiểu, học tập các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào học tập, công tác, cuộc sống và rèn luyện bản thân.

II. TÊN GỌI, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN TỔ CHỨC

2.1. Tên gọi hội thi: “Ánh sáng soi đường”

2.2. Đối tượng dự thi: Học sinh, Sinh viên đang học tập tại Trường.

2.3. Thời gian tổ chức hội thi: 25/3/2019 đến 19/5/2019.

III. THỂ LỆ, NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI

Theo quy định, điều lệ của Hội thi (truy cập www.anhsangsoiduong.vn).

Chi tiết văn bản tại link sau: https://bitly.vn/1asp.

IV. MỘT SỐ LƯU Ý

  1. Cách thức tham gia thi

- Các thí sinh đăng ký dự thi ở các bảng cá nhân và làm bài thi trắc nghiệm trực tuyến tại địa chỉ www.anhsangsoiduong.vn.

- Hệ thống được mở bắt đầu từ 09h00 ngày thứ Hai, kết thúc vào lúc 24h00 ngày Chủ nhật trong tuần.

- Tổng cộng có 05 tuần thi, từ 25/3/2019 đến 28/4/2019.

- Các đội tuyển tham gia dự thi ở các bảng tập thể cấp khu vực, cụm, toàn quốc (có quy định riêng).

2. Giải thưởng Tuần dành cho mỗi bảng cá nhân

- 01 giải Nhất trị giá 1.500.000 đồng.

- 01 giải Nhì trị giá mỗi giải 1.000.000 đồng.

- 01 giải Ba trị giá mỗi giải 500.000 đồng.

3. Giải toàn quốc dành cho mỗi bảng cá nhân

- 01 giải Nhất trị giá 10.000.000 đồng.

- 01 giải Nhì trị giá mỗi giải 5.000.000 đồng.

- 02 giải Ba trị giá mỗi giải 3.000.000 đồng.

Các cá nhân đạt giải toàn quốc nhận được bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bộ Giáo dục và Đào tạo (hoặc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội).

4. Giải thưởng dành cho cơ sở Đoàn cấp trường

- Đoàn trường có tỷ lệ sinh viên thi cao nhất: Bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Đoàn và 10.000.000 đồng.

- Đoàn trường có tỷ lệ sinh viên thi cao thứ hai: Bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Đoàn và 5.000.000 đồng.

- Đoàn trường có tỷ lệ sinh viên thi cao thứ ba: Bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Đoàn và 3.000.000 đồng.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

  1. Ban Thường vụ Đoàn trường

- Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn chi tiết, chỉ đạo các đơn vị làm nòng cốt tham gia hiệu quả Hội thi.

- Cập nhật kết quả tham gia của ĐVTN Nhà trường từ Văn phòng Tỉnh đoàn để tuyên dương khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tham gia đạt kết quả, cộng điểm thi đua cho các liên chi đoàn có số lượng đoàn viên thanh niên tham gia đông.

- Thành lập Đội tuyển cấp trường để tham gia vòng thi cấp cụm, khu vực và toàn quốc (có kế hoạch riêng).

2. Các đoàn viện, liên chi đoàn, các chi đoàn, câu lạc bộ, đội, nhóm

- Tuyên truyền rộng rãi trong đoàn viên, sinh viên về mục đích, ý nghĩa của Hội thi; vận động toàn thể ĐVTN của đơn vị tham gia đạt hiệu quả với chỉ tiêu 100% ĐVTN tham gia Hội thi.

- Bí thư các Đoàn viện, liên chi đoàn trực tiếp tổ chức họp các Bí thư chi đoàn, trưởng các CLB, Đội, Nhóm trước 4/4/2019 để triển khai làm mẫu, hướng dẫn cách thi và phương pháp triển khai về các chi đoàn đạt hiệu quả cao nhất, báo cáo bằng văn bản nội dung họp các bí thư chi đoàn (theo mẫu) trước ngày 5/4/2019.

- Trước 17h00 thứ Hai hàng tuần, BCH Đoàn viện, liên chi đoàn gửi báo cáo tình hình ĐVTN tham gia thi theo mẫu gửi kèm.

-  Địa chỉ gửi các báo cáo trên: bantochucthiaduadtn@vinhuni.edu.vn

- Kết quả Hội thi là căn cứ quan trọng để xếp loại thi đua của các đơn vị, xét khen thưởng, xét kết nạp Đảng cho ĐVTN.

 

Trên đây là kế hoạch tham gia Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ III,  năm 2019, Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện.

Nơi nhận:

- Ban TTNTH Tỉnh đoàn (b/c);

- Đảng ủy, BGH Nhà trường (b/c);

- Các LCĐ, CLB - Đội - Nhóm (t/h);

- Lưu VP Đoàn.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

(đã ký)

 

 

 

TS. Thiều Đình Phong

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỈNH ĐOÀN NGHỆ AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

***

LCĐ khoa: ……….

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Thành phố Vinh, ngày tháng 04 năm 2019

 

BÁO CÁO HỌP BÍ THƯ CHI ĐOÀN,

TRƯỞNG CÁC CLB, ĐỘI, NHÓM

ĐVTN tham gia Hội thi Olympic toàn quốc

các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh

“Ánh sáng soi đường” lần thứ III, năm 2019

Thời gian họp:

Địa điểm:
Thành phần tham gia:

 

TT

Tên chi đoàn, CLB, Đội

Số lượng ĐVTN

Số lượng cam kết mà bí thư CĐ, trưởng CLB, Đội đăng ký tham gia/tuần

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Danh sách này có….. chi đoàn)

 

 
 

TỈNH ĐOÀN NGHỆ AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

***

LCĐ khoa: ……….

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Thành phố Vinh, ngày tháng 04 năm 2019

 

DANH SÁCH NỘP VÀO THỨ 2 HÀNG TUẦN

ĐVTN tham gia Hội thi Olympic toàn quốc

các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh

“Ánh sáng soi đường” lần thứ III, năm 2019

-----------

 

TT

Họ và tên

Lớp

Tên tài khoản

Số điểm đạt được

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Danh sách này có người)