TỈNH ĐOÀN NGHỆ AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

***

Số: -KH/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

Thành phố Vinh, ngày tháng 5 năm 2019

                      (Dự thảo)

KẾ HOẠCH

Tổ chức Chiến dịch tình nguyện hè năm 2019

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

            Thực hiện chương trình công tác Đoàn và PTTN năm học 2018 - 2019; căn cứ Kế hoạch số     KH/TĐTN-ĐKTHTN ngày   /5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An về việc tổ chức Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2018; thực hiện chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Nhà trường, Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học Vinh xây dựng kế hoạch tổ chức Chiến dịch tình nguyện hè năm 2019 như sau:

            Chủ đề: "Tuổi trẻ trường Đại học Vinh tình nguyện vì cộng đồng"

            Phương châm hành động: "Sáng tạo - Thiết thực - Hiệu quả - An toàn ".

            I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Phát huy tinh thần tình nguyện, sức trẻ trong đoàn viên thanh niên (ĐVTN) toàn trường góp phần tham gia phát triển kinh tế - xã hội - văn hoá, chung sức cùng cộng đồng ở các địa phương, đặc biệt là ở những xã nghèo, huyện nghèo, địa bàn còn nhiều khó khăn.

            - Xây dựng tinh thần đoàn kết, chia sẻ của sinh viên Trường Đại học Vinh với thanh thiếu nhi tại các địa phương, nước bạn Lào.

- Góp phần tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, Hội; góp phần quảng bá hình ảnh Trường Đại học Vinh trong toàn xã hội.

            - Chiến dịch thanh niên tình nguyện phải được tổ chức sâu rộng, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia, chú trọng các hoạt động tình nguyện tại chỗ, chuyên sâu, đảm bảo hiệu quả, an toàn, để lại dấu ấn, hình ảnh tình nguyện của sinh viên Nhà trường.

           II. CÁC CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CHIẾN DỊCH

            Chương trình 1: "Tiếp sức mùa thi - 2019", hoạt động trong các đội hình tập trung (của Hội Sinh viên Trường) từ 22/6 đến hết ngày 27/6/2019.

            Chương trình 2: Sinh viên tình nguyện (SVTN) hoạt động tại các địa phương. Triển khai hoạt động từ ngày 22/6 - 15/7/2019 trên địa bàn các huyện: Quỳ Hợp, Con Cuông, Nghĩa Đàn, Quế Phong, Quỳ Châu, Tân Kỳ, Thanh Chương, Tương Dương, Kỳ Sơn, Yên Thành, Vũ Quang, Kỳ Anh ... (có bảng phân công chi tiết kèm theo).

            Chương trình 3: Đội SVTN quốc tế gồm sinh viên và Lưu học sinh (LHS) đang học tập tại Trường hoạt động tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ ngày 01/7 - 10/8/2019.

            Chương trình 4: Đội CTXH số 1 (của Hội Sinh viên Trường) dạy hè và tổ chức các hoạt động tại Làng trẻ em SOS Vinh, hoạt động trong suốt thời gian hè.

            Chương trình 5: Các Đội SVTN của  Đoàn các Viện, các Liên chi đoàn, CLB - Đội - Nhóm trực thuộc tổ chức hoạt động tình nguyện tại chỗ, làm các công trình, phần việc thanh niên, bảo vệ môi trường, an ninh trật tự trong kỳ hè của sinh viên; Đội SVTN Quốc tế tổ chức dạy tiếng Việt, các môn chuyên ngành và các hoạt động giao lưu văn hóa cho LHS đang học tập tại trường.

            III. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

            Bước 1: Công tác chuẩn bị

            - Ban Thường vụ Đoàn trường xây dựng kế hoạch triển khai trong ĐVTN toàn trường, phân công Đoàn các Viện, LCĐ phụ trách các đội hình tình nguyện tập trung (01/5 - 15/5/2019).

            - Đoàn các Viện, LCĐ, LCHSV triển khai, tổ chức cho sinh viên đăng ký tham gia các chương trình (15/5 - 22/5/2019).

            - Đoàn các Viện, LCĐ, LCHSV chốt danh sách sinh viên tham gia và làm công tác chuẩn bị (22/5 - 26/5/2019).

            - Ban Thường vụ Đoàn trường tổ chức tập huấn cho tất cả SVTN (26/5 - 20/6/2019).

            - Ban Thường vụ Đoàn trường báo cáo kế hoạch cho Ban tổ chức Chiến dịch cấp tỉnh (trước 30/5/2019).

            - Ban Thường vụ Đoàn trường, các LCĐ, LCHSV liên hệ với các địa phương, làm công tác tiền trạm tại địa bàn triển khai chiến dịch (trước 20/6/2019).

            Bước 2: Tổ chức thực hiện

            - Tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch tình nguyện hè 2019 (Dự kiến sáng 22/6/2019).

            - Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của chiến dịch (20/6 - 20/8/2019).

            Bước 3: Tổng kết chiến dịch, làm công tác thi đua, khen thưởng (8,9/2019)

            - Bình xét hình thức khen thưởng các cấp.

            - Tổ chức Lễ tổng kết chiến dịch.

            IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

            1. Ban Thường vụ Đoàn trường

            - Báo cáo chủ trương với Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Nhà trường tham mưu thành lập Ban tổ chức, Ban Chỉ đạo Chiến dịch cấp Trường.

            - Xây dựng và triển khai kế hoạch tận các chi đoàn, chi hội, tuyên truyền, vận động sinh viên hưởng ứng tham gia.

            - Hội Sinh viên trường phụ trách Chương trình 1 và Chương trình 4.

            - Tổ chức tập huấn chung cho tất cả SVTN tham gia chiến dịch. Ban tổ chức sẽ có lịch trình hướng dẫn chi tiết về thời gian, địa điểm, nội dung của chương trình tập huấn.

            - Tổ chức Lễ ra quân, triển khai thực hiện các nhiệm vụ của chiến dịch.

            - Làm hồ sơ tổng kết, thi đua, khen thưởng các cấp, làm báo cáo gửi Ban Tổ chức cấp tỉnh.

            - Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền.

            2. Các Đoàn viện, liên chi đoàn, chi đoàn

            - Làm tốt công tác tuyên truyền để 100% ĐVTN góp sức cho chiến dịch.

            - Đoàn các Viện, LCĐ trực tiếp phụ trách Chương trình 2, 3, triển khai Chương trình 5.

            - Đoàn các Viện, LCĐ làm công tác cổ động cho chiến dịch: khẩu hiệu, website; làm tốt công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, vận động tài trợ, tiền trạm.

            Chiến dịch tình nguyện hè là một trong những nội dung quan trọng của công tác Đoàn và PTTN năm học 2018 - 2019. Yêu cầu Ban Chấp hành các chi đoàn, LCĐ, đội SVTN hỗ trợ LHS, Ban Tổ chức chiến dịch có trách nhiệm cao nhất trong việc triển khai để chiến dịch tình nguyện hè 2019 thành công tốt đẹp.

 

Nơi nhận:

- TT Tỉnh đoàn,

- Ban ĐKTHTN, TG, VP Tỉnh đoàn,

- Hội Sinh viên Tỉnh,

- Tỉnh đoàn Xiêng Khoảng,

- Đảng ủy, BGH Nhà trường,

- Hội Sinh viên Trường,

- BCH các LCĐ,

- Lưu VP, website.

TM.BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

 

 

 

TS. Thiều Đình Phong

 

                                               

                                                               


TỈNH ĐOÀN NGHỆ AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

***

(Dự thảo)

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Thành phố Vinh, ngày 14 tháng 5 năm 2019

BẢNG PHÂN CÔNG CÁC ĐỘI SINH VIÊN TÌNH NGUYỆN HÈ 2019

(Kèm theo Kế hoạch số: -KH/ĐTN, ngày  /5/2019 của Ban Thường vụ Đoàn trường)

TT

Đơn vị

Nội dung hoạt động

Số lượng

Địa điểm hoạt động

Thời gian hoạt động

ĐV/LCĐ/CLB-ĐN

Tên đội

 

I

TÌNH NGUYỆN QUỐC TẾ

 • 1

Xiêng Khoảng

Dạy tiếng Việt; tập huấn kỹ năng thanh thiếu nhi; vệ sinh môi trường;

25

Xiêng Khoảng - Lào

Tháng 7,8

Đội SVTN Quốc tế

Đội 1901

 

II

TỈNH HÀ TĨNH

 • 2

VŨ QUANG

Hỗ trợ xây dựng nông thôn mới; dạy văn hóa hè cho thanh thiếu nhi: tiếng anh cơ bản, các hoạt động tập thể, các kỹ năng bơi, thoát hiểm.

20

Xã nghèo tại Huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh

Tháng 6, 7

Kinh tế 1

Đội 1902

 

 • 3

KỲ ANH

Hỗ trợ xây dựng nông thôn mới; dạy văn hóa hè cho thanh thiếu nhi: tiếng anh cơ bản, các hoạt động tập thể, các kỹ năng bơi, thoát hiểm.

20

Xã nghèo tại Huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Tháng 6, 7

Đội CNTT

Đội 1903

 

 • 4

NGHI XUÂN

Trồng cây, hỗ trợ xây dựng cảnh quan đẹp, sơn tường, dạy văn hóa hè cho thanh thiếu nhi

20

Trại mặn lợ Trường Đại học Vinh, xã Xuân Trường

Tháng 6, 7

Viện NN&TN 1, Viện CNHSMT

Đội 1904

 

III

TỈNH NGHỆ AN

 • 5

HƯNG NGUYÊN

Trồng cây, hỗ trợ xây dựng cảnh quan đẹp, sơn tường, dạy văn hóa hè cho thanh thiếu nhi

20

Trại ngọt Trường Đại học Vinh

Tháng 6, 7

Viện NN&TN 2, khoa GDTC

Đội 1905

 

 • 6

KỲ SƠN

Đổ bê tông làm đường nông thôn mới

30-50

Bản Lưu Tân, xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn

Tháng 6, 7

Luật 1

Đội 1906

 

 • 7

TƯƠNG DƯƠNG

Giúp dân xây dựng bản đạt chuẩn nông thôn mới

25 - 30

Bản xóong con xã Lưu Kiền

Tháng 6, 7

Luật 2

Đội 1907

 

 • 8

TƯƠNG DƯƠNG

Lắp hệ thống điện

15 - 20

Bản Pủng xã Yên Thắng

Tháng 6, 7

Viện KHXH - NV

Đội 1908

 

 • 9

CON CUÔNG

lắp hệ
thống điện

20

Bản Trung chính – Yên Khê – Con Cuông

Tháng 6, 7

Viện KTCN

Đội 1909

 

 • 10

ANH SƠN

Dạy văn hóa hè, tổ chức các hoạt động sinh hoạt vui chơi cho thanh thiếu nhi

20

Xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn

Tháng 6, 7

Đội SVTN Đoàn trường

Đội 1910

 

 • 11

ANH SƠN

Dạy văn hóa hè (môn tiếng Anh và Toán)

15

Xã Cao Sơn, huyện Anh Sơn

Tháng 6, 7

SP Ngoại ngữ

Đội 1911

 

 • 12

QUẾ PHONG

Tổ chức sinh hoạt vui chơi, giải trí cho thanh thiếu nhi

20

Bản Na Dến; Na Cày; Mường Hin; Phương Tiến 1,2,3; Na Chạng, Piếng Cu (xã Tiền Phong)

Tháng 6, 7

Viện SPTN 1

Đội 1912

 

 • 13

QUỲ CHÂU

Các hoạt động xây dựng NTM

20

Bản Húa Na, xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu

Tháng 6, 7

Viện SPTN 2, khoa GDQP

Đội 1913

 

 • 14

QUỲ CHÂU

Làm con đường hoa, làm đường giao thông nông thôn mới, tổ chức sinh hoạt hè cho các em thiếu nhi

20

Bản Na Ba, xã Châu Hoàn, huyện Quỳ Châu

Tháng 6, 7

Kinh tế 2

Đội 1914

 

 • 15

QUỲ HỢP

Làm đường giao thông nông thôn; nạo vét kênh mương,…

20

Xóm Đại Thành, Xuân Sơn – xã Văn Lợi

 

Tháng 6, 7

Xây Dựng - Viện SPXH

Đội 1915

 

 • 16

QUỲ HỢP

Dạy văn hóa hè

10

Bản Quảng, Bản Khiết - xã Nam Sơn

Tháng 6, 7

Giáo dục

Đội 1916

 

 • 17

THANH CHƯƠNG

Hỗ trợ xây dựng nông thôn mới; dạy văn hóa hè cho thanh thiếu nhi: tiếng anh cơ bản, các hoạt động tập thể, các kỹ năng bơi, thoát hiểm.

15 - 20

Xã Thanh Thủy

Tháng 6, 7

Luật 3

Đội 1917

 

 • 18

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

Hỗ trợ các hoạt động tại trường (đón tiếp, tình nguyện, chương trình…)

20

Thành phố Vinh

Tháng 6, 7

Đội SVTN Hè

Đội 1918

 

 

TT

Đơn vị

Địa điểm

Chương trình

Nội dung công việc

Số TNV

Số đội

HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG

 

TP Vinh và các huyện phụ cận

1

Tư vấn, hỗ trợ thí sinh và người nhà tham dự kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018

15

5

Làng trẻ SOS

4

Dạy học, tổ chức các hoạt động hè cho học sinh

120

1

 

(Lưu ý: Ban Tổ chức cấp trường sẽ cập nhật từ Ban Tổ chức cấp Tỉnh và các huyện để có thêm thông tin cụ thể. Vì vậy bảng phân công này có thể sẽ thay đổi và bổ sung thêm một số đơn vị để đáp ứng với nhu cầu thực tế.)