TỈNH ĐOÀN NGHỆ AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

***

Số: 121-TB/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

Thành phố Vinh, ngày 16 tháng 10 năm 2018

 

THÔNG BÁO

V.v tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Đoàn - Hội khóa 59 và

Liên hoan các Câu lạc bộ - Đội – Nhóm năm 2018

 Thông tin cụ thể vui lòng download tại đây.

            Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2018 - 2019, Ban Thường vụ Đoàn trường tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ Đoàn - Hội cho cán bộ Đoàn, Hội khóa 59, Ban Cán sự và thành viên các CLB – Đội – Nhóm trong toàn trường.

            1. Nội dung chương trình

            Bao gồm các bài lý thuyết và thực hành với các nội dung cơ bản:

            - Các chủ trương, quan điểm của Đảng và chính sách của Nhà nước về công tác thanh niên trong trường học.

- Trách nhiệm và quyền hạn của các cán bộ Đoàn – Hội trong trường học.

            - Tập huấn kỹ năng hoạt động Đoàn - Hội: phương pháp tổ chức, thiết kế và điều hành hoạt động.

            - Tập huấn kỹ năng mềm: Kỹ năng quản lý thời gian, Kỹ năng thuyết trình, Kỹ năng soạn thảo văn bản và thể thức văn bản Đoàn – Hội.

            - Hoạt động tập thể Team Building.

2. Đối tượng tham gia

            - Ban Cán sự các lớp, Ban Chấp hành các chi đoàn, chi hội khóa 59.

            - Ban Cán sự và thành viên của các Câu lạc bộ - Đội -Nhóm.

            - Các ĐVTN khóa 59 có nhu cầu tham gia.

            Đăng ký tham gia theo đơn vị Đoàn viện/ Liên chi đoàn, lập danh sách theo mẫu gửi kèm và nộp lệ phí tại Văn phòng Đoàn trường trước ngày 24/10/2018.

            3. Thời gian

            Dự kiến trong 02 ngày 27 và 28/10/2018.

            4. Kinh phí

- Đối với các ĐVTN thuộc Ban Cán sự các lớp, Ban Chấp hành các chi đoàn, chi hội khóa 59, Ban Cán sự và thành viên của các Câu lạc bộ - Đội –Nhóm trong toàn trường: 50.000đ/1 học viên.

- Các ĐVTN khóa 59 có nhu cầu tham gia: 100.000đ/1 học viên.

 

Các Đoàn viện/ Liên chi đoàn thu và nạp kinh phí trực tiếp về Văn phòng Đảng, Đoàn thể (Tầng 1, Nhà A1).

 

Nơi nhận:

- Ban TTNTH Tỉnh Đoàn (b/c);

- Đảng uỷ, BGH Nhà trường (b/c);

- BTK Hội SV trường (p/h);

- BCH các ĐV, LCĐ (t/h);

- Lưu VP Đoàn.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

(Đã ký)

 

TS. Thiều Đình Phong


 

 

CHƯƠNG TRÌNH

Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn - Hội tháng 10 năm 2018

____________________

Thời gian

Nội dung

Phụ trách

Buổi 1

 

- Khai mạc Lớp tập huấn

- BTC

- Chuyên đề:

+) Các chủ trương, quan điểm của Đảng và chính sách của Nhà nước về công tác thanh niên trong trường học.

+) Trách nhiệm và quyền hạn của các cán bộ Đoàn – Hội trong trường học.

- TS. Thiều Đình Phong

- Chuyên đề:

+) Công tác đoàn vụ, quản lý Đoàn viên, sinh hoạt chi đoàn - lớp và Đại hội Chi đoàn.

+) Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018 -2022.

- Đ.c Nguyễn Thái Dũng

Buổi 2

 

- Chuyên đề: Kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc hiệu quả, Kỹ năng thuyết trình

 

- Đường Gia

- Chuyên đề:

+) Các phong trào, Giải thưởng của Đoàn - Hội liên quan trường học (“SV 5 tốt”, “Sao tháng Giêng”, “Lý Tự Trọng”…)

+) Kỹ năng soạn thảo văn bản và thể thức văn bản của Đoàn – Hội

- ThS. Nguyễn Thị Hà Giang

Buổi 3

Phân Tổ thảo luận các chủ đề

- Tổ 1: BCS, BCH các chi hội, lớp K59

+) Vai trò, nhiệm vụ của BCS và từng thành viên trong BCS lớp.

+) Kinh nghiệm triển khai thực tế các phong trào hoạt động

 

- Đ/c Phan Thị Quỳnh Trang

 

- Tổ 2: BCH các chi đoàn K59

+) Vai trò, trách nhiệm của BCH và của từng thành viên trong BCH.

+) Nội dung và cách thức tổ chức sinh hoạt chi đoàn.

+) Một số hoạt động chi đoàn tiêu biểu.

- ThS. Nguyễn Thị Hà Giang

 

- Tổ 3: Các CLB-Đội-Nhóm

+) Thực trạng hoạt động các CLB-Đội-Nhóm

+) Một số cách thức triển khai hoạt động CLB-Đội-Nhóm hiệu quả

- Đ/c Nguyễn Thái Dũng

Buổi 4

- Hoạt động tập thể Team Building

Team X

 

BAN TỔ CHỨC