BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 34

NĂM HỌC 2018 - 2019

(Từ ngày 22/04/2018 đến ngày 28/04/2019)

 

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXXI

Xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường trọng điểm quốc gia

Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Vinh (1959 - 2019)

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần tham dự

Địa điểm

Thứ Hai, ngày 22/4/2019

14:00

Semina bản thảo sách “Lịch sử Trường Đại học Vinh 60 năm xây dựng và phát triển (1959 - 2019)”

TS. Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Hiệu trưởng

Theo Quyết định số 523/QĐ-ĐHV, 15/3/2019

Phòng họp tầng 2, Nhà Điều hành

15:00

Giao ban Công tác HSSV

TS. Đặng Thị Thu, PTP Phụ trách CTCT-HSSV

- Cán bộ phòng CTCT-HSSV;

- TL.QLSV các viện/khoa, trường trực thuộc;

- Lãnh đạo ban quản lý cơ sở II.

Phòng họp tầng 6, Nhà Điều hành

Thứ Ba, ngày 23/4/2019

 

 

 

 

 

Thứ Tư, ngày 24/4/2019

 

 

 

 

 

Thứ Năm, ngày 25/4/2019

Tiết 2

 Thao giảng cấp Khoa:

TS. Nguyễn Thị Nhân - Bộ môn Giáo dục học

    

CBGV quan tâm

 Phòng học A3302

Thứ Sáu, ngày 26/4/2019

 

 

 

 

 

Thứ Bảy, ngày 27/4/2019

 

 

 

 

 

Chủ Nhật, ngày 28/4/2019

 

 

 

 

 

Cả tuần

- Ban Truyền thông, các Khoa/Viện, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tiếp tục các hoạt động quảng bá, tư vấn tuyển sinh các bậc học, loại hình đào tạo năm 2019.

- Giải thể thao Công đoàn năm 2019 tổ chức thi đấu các nội dung theo kế hoạch

Ghi chú

- Đề nghị Trưởng các đơn vị đăng ký lịch công tác tuần tiếp theo qua địa chỉ Email: gianglm@vinhuni.edu.vn trước 15:00 chiều thứ Sáu hàng tuần