GIÁO DỤC HÀNH VI GIAO TIẾP CÓ VĂN HÓA CHO TRẺ MẪU GIÁO LỚN Ở TRƯỜNG MẦM NON

 

Tên tác giả:  Trần Thị Hiền - Lớp: 55A2 - GDMN
Khoa: Giáo dục

Nhóm ngành: Khoa học giáo dục


1. Mở đầu  

Tổng quan vấn đề nghiên cứu
     Các công trình nghiên cứu về giáo dục hành vi giao tiếp có văn hóa cho trẻ rất đa dạng,dưới nhiều khía cạnh khác nhau. Đi theo chặng đường của năm tháng đề tài về giáo dục trẻ em luôn được các nhà khoa học, triết học, tâm lí học, giáo dục học, các nhà văn quan tâm ở trong cũng như ngoài nước. Và các công trình nghiên cứu lí luận và thực tiễn trong và ngoài nước đó đều đề cập đến nhiều khía cạnh của của giáo dục hành vi giao tiếp có văn hóa cho trẻ mẫu giáo.
Tính cấp thiết của vấn đề
     Như chúng ta đã biết rằng, trong ngành giáo dục thì giáo dục đạo đức cho trẻ là một bộ phận không thể thiếu được của nền giáo dục toàn diện. Giáo dục đạo đức có ảnh hưởng to lớn đến các mặt giáo dục khác. Giáo dục hành vi giao tiếp có văn hoá là một bộ phận của giáo dục đạo đức cho trẻ. Và hơn thế nữa thì trong giai đoạn hiện nay, thực trạng trẻ có những thái độ hành vi giao tiếp ứng xử không tốt trong nhà trường đang là vấn đề đáng lo ngại. Công tác giáo dục hành vi đạo đức có văn hóa cho trẻ thì đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc sử dụng các biện pháp giáo dục và phối hợp giữa nhà trường và phụ huynh.Từ những lí do trên nên em chọn đề tài : Giáo dục hành vi giao tiếp có văn hoá cho trẻ mẫu giáo lớn(5-6 tuổi) để nghiên cứu mong muốn đóng góp một phần nào đó vào việc giáo dục hành vi giao tiếp có văn hoá cho trẻ được tốt hơn.
Mục tiêu: Nghiên cứu lý luận, thực trạng để tìm ra một số biện pháp giáo dục hành vi giao tiếp có văn hoá cho trẻ mẫu giáo lớn.
Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu
1.4.1. Đối tượng: Hành vi giao tiếp có văn hoá ở trẻ mẫu giáo lớn.
1.4.2. Phạm vi: Đề tài nghiên cứu trong phạm vi giáo dục hành vi giáo tiếp có văn hóa cho trẻ mẫu giáo lớn (5-6 tuổi) thông qua các hoạt động và chế độ sinh hoạt.
Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu lí luận: đọc, phân tích, tổng hợp. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: quan sát, điều tra, phỏng vấn, thống kê.

2. Kết quả nghiên cứu
2.1. Cơ sở lí luận
2.1.1. Lịch sử vấn đề nghiên cứu

* Ngoài nước
Đi theo chặng đường của năm tháng đề tài về giáo dục trẻ em luôn được các nhà khoa học, triết học, tâm lí học, giáo dục họ đặc biệt quan tâm có các công trình nghiên cứu của nhà triết học C.Mác và Ph.Ăngghen, nhà giáo dục Xô viết A.Macarenco, L.N.Tonxtoi ...
* Trong nước
Dựa trên nền tảng các công trình nghiên cứu của các nhà khoa học trên thế giới thì ở trong nước cũng đã có khá nhiều tác giả nói về vấn đề này. Nghiên cứu ở khía cạnh giao tiếp ở trẻ mầm non thì họ đều đánh giá cao vai trò của giáo dục hành vi giao tiếp trong quá trình hình thành nhân cách cho trẻ.
2.1.2. Một số các khái niệm liên quan  đến đề tài: văn hóa, hành vi, giao tiếp, hành vi giao tiếp có văn hóa
2.1.3. Ý nghĩa và nhiệm vụ của việc giáo dục hành vi giao tiếp có văn hóa cho trẻ
2.1.4. Đặc điểm hành vi giao tiếp có văn hóa và qúa trình hình thành  phát triển hành vi
2.1.5. Vai trò của giao tiếp trong qúa trình hình thành nhân cách của trẻ
2.2. Cơ sở thực tiễn
- Nhận thức của giáo viên về vấn đề giáo dục hành vi giao tiếp có văn hóa cho trẻ 

Bảng: Mức độ nhận thức của giáo viên về vấn đề

TT

Mức độ nhận thức

Số phiếu

Tỷ lệ %

1.

Rất cần thiết

31

77,5

2.

Cần thiết

9

22,5

3.

Không cần thiết vì trẻ chưa thể nhận thức được vấn đề

0

0,00

4.

Hình thành cho trẻ những hành vi,thái độ ứng xử đúng đắn với những người xung quanh

36

90

- Nhận thức của trẻ về vấn đề giáo dục hành vi giao tiếp có văn hóa

Bảng: Nội dung giáo dục hành vi giao tiếp có văn hoá cho trẻ mẫu giáo lớn

Stt

Các tiêu chí

Loịa Loại khá

Loại khá

Loại TB

Loại yếu

SL

Tỷ lệ %

SL

Tỷ lệ %

SL

Tỷ lệ %

SL

Tỷ lệ %

1

Biết chào hỏi, biết cất đồ dung

12

6%

4

20%

2

10%

2

10%

2

Biết thưa gửi, cảm ơn, xin lỗi. Thích chơi với bạn, không giành đồ chơi của bạn, biết đón nhận và đưa bằng hai tay

6

30%

5

25%

3

15%

6

30%

3

Biết giữ vệ sinh thân thể, vệ sinh môi trường, biết yêu quý vật nuôi cây trồng

3

15%

4

20%

7

35%

6

30%

4

Ăn uống văn minh lịch sự

5

25%

5

25%

7

35%

3

15%

5

Biết giúp đỡ người khác, biết giúp đỡ bạn

4

20%

4

20%

10

50%

2

10%

6

Biết phân biệt đúng sai, yêu ghét rõ ràng.

4

20%

12

60%

4

20%

0

0


- Nêu ra được nguyên nhân thực trạng:

a. Nguyên nhân khách quan

- Về phía gia đình và xã hội: Vấn đề chưa thực sự được đưa vào chương trình giáo dục như là một hệ thống, gia đình chưa thực sự quan tâm còn bỏ bê trách nhiệm.

 -Về phía nhà trường: Công tác giáo dục nhà giáo nặng nề về số lượng chưa quan tâm đến chất lượng.Lúng túng trong việc sử dụng các biện pháp giáo dục trẻ.Khó khăn trong việc phối hợp với phụ huynh 

b. Nguyên nhân chủ quan

 - Bản thân mức độ của hành vi khó nên trẻ chưa thể kịp thời uốn nắn   

 - Trẻ chưa được trả nghiệm nhiều

 - Cách thể hiện hành vi còn cứng nhắc chưa thể linh hoạt.

2.4. Đề xuất một số biện pháp

Giáo dục hành vi giao tiếp có văn hoá cho trẻ cần thực hiện dưới 2 hình thức sau:

- Tổ chức trên lớp: bằng các phương pháp như tổ chức hoạt động, nêu gương, tạo tình huống, khen ngợi chỉ trích, dung tình cảm…

- Kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình: đối với giáo viên, gia đình và nhà trường phải có những biện pháp gì.

3. Kết luận và kiến nghị
3.1. Kết luận

Như vậy để có những thói quen tốt cho sau này phải hình thành cho trẻ những thói quen, những hành vi tốt đẹp tạo nền tảng cho sự phát triển nhân cách sau này của trẻ. Nhiệm vụ của nhà giáo dục là cần nghiên cứu xác định vấn đề giáo dục hành vi giao tiếp có văn hóa để từng bước khắc phục những tồn tại của trẻ, đồng thời góp phần hoàn thiện dần trong chương trình Giáo dục mầm non.
3.2. Kiến nghị
Qua việc nghiên cứu điều tra và phân tích trên em đã đưa ra những kiến nghị sau: Ngành giáo dục mầm non cần nghiên cứu bổ sung vào chương trình chăm sóc - giáo dục trẻ các nội dung, phương pháp, biện pháp phát triển giáo dục hành vi giao tiếp ứng xử có văn hoá cho trẻ. Có các bài thơ, câu chuyện, bài hát phù hợp với giáo dục hành vi giao tiếp ứng xử có văn hóa. Phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội, đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng dạy học.

4. Tài liệu tham khảo

[1]. B.Pho.Lomop (1981), Những vấn đề giao tiếp trong tâm lí học, giáo dục học và đào tạo, Trung tâm nghiên cứu Giáo dục mầm non, Hà Nội.

[2]. Ngô Công Hoàn (2005), Giao tiếp của cô giáo với trẻ em.Trường Đại học sư phạm Hà Nội.

[3]. Phạm Công Sơn (2000), Nghệ thuật giao tiếp và ứng xử, Nhà xuất bản Phụ nữ.

[4]. Halák László, Phép lịch sự hàng ngày, Nhà xuất bản Thanh niên.

[5]. Võ Nguyễn Du (2001), Một số nội dung và biện pháp giáo dục hành vi giao tiếp có văn hóa cho trẻ em trong gia đình, Luận án tiến sĩ giáo dục học trường Đại học Sư phạm Hà Nội ...