Hướng dẫn sinh viên thực hiện quy trình đăng ký học mới.
Theo dõi thời gian thu phiếu, cách thu phiếu theo chỉ định của CVHT khoa (có thể là Cán bộ lớp hoặc CVHT trực tiếp thu).

- Bước 1: Tải phiếu đăng ký học trên mạng.

- Bước 2: Xem danh sách các học phần được mở lớp của ngành mình học (Được đăng trên trang đăng ký học student.vinhuni.edu.vn từ 10/7/2017).

- Bước 3: Lựa chọn môn học mình sẽ đăng ký trong học kỳ, điền vào phiếu đăng ký học tập.

- Bước 4: Photocopy lại phiếu đăng ký học tập, nạp 2 bản (bản gốc và bản photocopy).

- Bước 5: Nhận lại phiếu đăng ký học tập (đã có xác nhận của CVHT).

- Bước 6: Đến thời gian đăng ký học trực tuyến (kế hoạch đăng ký học trực tuyến được đăng trên trang student.vinhuni.edu.vn sinh viên theo dõi để thực hiện) bạn đăng ký được học phần nào thì đánh dấu x vào học phần đó (danh sách học phần bạn đã điền trên phiếu trước đó).

- Bước 7: Hết thời gian đăng ký học trực tuyến nạp lại phiếu đăng ký học tập để bộ phận xử lý học vụ xử lý tiếp những học phần còn lại.

Lưu ý:

- Sinh viên các khóa từ 57 trở về trước đều phải làm phiếu đăng ký học, sinh viên khóa 58 CVHT đăng ký học.

- Sinh viên nào không nạp lại phiếu xem như đã hoàn thành việc đăng ký học. Mọi vấn đề về sau đều không được xử lý.

- Những học phần chuyển đổi sinh viên phải trực tiếp đến bộ phận xử lý học vụ để xử lý trong thời gian xử lý học vụ, không điền trên phiếu.

mauphieudangkyhoctap.docx

2018quy_trinh_dang_ky_hoc.doc

 

Nội dung công việc

Khóa học

Thời gian thực hiện

Phụ trách

1. Kế hoạch thu học phí

57

05/8 - 09/8/2017

Phòng Kế hoạch Tài chính

56

10/8 - 14/8/2017

55

15/8 - 19/8/2017

54

20/8 - 24/8/2017

Các khóa nộp đăng ký chéo

25/8 - 01/9/2017

Khóa 58 nhập học

25/8 - 15/9/2017

2. Tạo lớp học phần dự kiến

54, 55, 56, 57

05/7 - 12/7/2017

Phòng Đào tạo

58

15 - 23/8/2017

3. Rà soát khung CT, đề xuất bổ sung lớp học phần và bố trí cán bộ giảng dạy

54, 55, 56, 57

13/7 - 19/7/2017

TLĐT, CVHT khoa/viện

58

24 - 27/8/2017

4. Thiết lập, tạo TKB

54, 55, 56, 57

20/7 - 06/8/2017

Phòng Đào tạo

K58

28/8 - 07/9/2017

5. Rà soát kiểm tra, điều chỉnh TKB

54, 55, 56, 57

07/8 - 09/8/2017

- TLĐT, CVHT các khoa/viện

- Phòng Đào tạo

58

08 - 10/9/2017

6. Đăng ký học

Các học phần GDQP-AN, GDTC của K57

10/8/2017

CVHT đăng ký

57

11/8 - 14/8/2017

SV đăng ký

56

15/8 - 19/8/2017

SV đăng ký

55

20/8 - 24/8/2017

SV đăng ký

54

25/8 - 28/8/2017

SV đăng ký

58

11/9 - 13/9/2017

CVHT đăng ký

7. Đăng ký chéo

54, 55, 56, 57

29/8 - 01/9/2017

SV đăng ký

8. Xử lý học vụ

Tất cả các khóa, các ngành

04/9 - 24/9/2017

- CVHT các khoa/viện

- Phòng Đào tạo