TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         KHOA GIÁO DỤC                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      

                                                                                  Nghệ An, ngày 08 tháng 03 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện Tháng rèn nghề cho Sinh viên ngành Quản lý giáo dục

năm học 2017 - 2018

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

        Thực hiện Kế hoạch số: 11/ĐT-ĐHV, ngày 07 tháng 3 năm 2019, của Trường Đại học Vinh về thực hiện Tháng rèn nghề  cho  các ngành ngoài sư phạm, năm học 2018 – 2019, căn cứ vào tính đặc thù của ngành Quản lý giáo dục, khoa Giáo dục lập Kế hoạch thực hiện tháng rèn nghề  ngành Quản lý giáo dục như sau:

   1. Mục đích

- Phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt trong giảng viên và sinh viên.

- Rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, trau dồi phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp  cho sinh viên.

- Tạo phong trào thi đua sôi nổi đối với công tác rèn luyện nghề nghiệp cho sinh viên.

- Rèn luyện nghiệp vụ, thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng tạo, tăng cường hiểu biết, giao lưu, học tập kinh nghiệm lẫn nhau; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho sinh viên; góp phàn thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.

- Tạo sân chơi lành mạnh cho SV các ngành có cơ hội giao lưu, học hỏi thực sự bổ ích và lành mạnh.

2. Nội dung

2.1. Tổ chức cho giảng viên thao giảng, dự giờ thăm lớp;

- Dự giờ PGS.TS. Nguyễn Như An, Thứ bảy, ngày 13/4/2019, tiết 2.3, phòng 403 nhà A1; HP Quản lý giáo dục mầm non   

- Dự giờ GV.TS. Nguyễn Thị Thu Hằng, Thứ 4  ngày 3/4/2019 tiết 1,2, phòng B3.503; Hp Kĩ năng lập kế hoạch

- Dự giờ GV.TS. Phạm Lê Cường, Thứ Hai, ngày 15/4/2019; tiết 6,7, phòng A.304 CS2; Học phần: Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo

- Dự giờ GV.TS. Bùi Văn Hùng, Thứ Bảy, ngày 13/4/2019, tiết 4,5, phòng A1.205; Hp Kinh tế học giáo dục

- Dự giờ GV.ThS. Chế Thị Hải Linh, Thứ Sáu, ngày 19/4/2019, tiết tiết 2,3 phòng B2.503; Hp Đại cương quản lý giáo dục

- Dự giờ GV.ThS. Nguyễn Việt Phương, Thứ Hai, ngày 8/4/2018, tiết 6,7, phòng A.304 CS2; Học phần: Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo (Cấp Trường)

- Dự giờ PGS.TS. Phạm Minh Hùng, Thứ bảy, ngày 16/3/2019, tiết 2,3, phòng A2.204,  Hp Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non

2.2. Tổ chức cho sinh viên các khóa thực hiện các nội dung rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp theo chương trình đào tạo và theo chuẩn đầu ra của các ngành:

- Theo dõi, kiểm tra tiến độ kế hoạch và nội dung thực tập tốt nghiệp của SV khóa 56. 

- Tổ chức tốt phần thực hành thuộc các học phần:

- Đôn đốc, hỗ trợ việc lập kế hoạch đăng ký học của sinh viên, đặc biệt là các SV học 2 ngành.

2.3. Tổ chức ngày hội “Sinh viên ngành Quản lý giáo dục với việc rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp”; có Kế hoạch chi tiết kèm theo.

3. Tổ chức thực hiện

- Trưởng khoa thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Tháng rèn nghề và ngày hội  “Sinh viên ngành Quản lý giáo dục với việc rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp” năm học 2018 – 2019; Ban Tổ chức ngày hội “Sinh viên ngành Quản lý giáo dục với việc rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp”.

 - Lập kế hoạch, nội dung và hình thức tổ chức ngày hội; Lập dự toán kinh phí, trình Nhà trường phê duyệt.

- Triển khai và thực hiện các nội dung kế hoạch tháng rèn nghề; theo các Kế hoạch chi tiết kèm theo.

 

 

TRƯỞNG KHOA

 

(Đã ký)

 

TS. Phạm Lê Cường

 

Download file gốc: khoa_gdke_hoach_thang_ren_nghe_nganh_qlgd_20182019.doc