TỈNH ĐOÀN NGHỆ AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

***

Số: /KH-ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

Thành phố Vinh, ngày 30 tháng 3 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Diễn đàn "Khởi nghiệp và lập nghiệp trong thời đại 4.0",

và tuyên dương “Sinh viên học tập tốt, khởi nghiệp giỏi”

-------------------

Download thông báo: kehoachdiendankn2019banhanh.doc

          Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2018 - 2019, được sự đồng ý của Đảng uỷ và Ban Giám hiệu Nhà trường, Ban Thường vụ Đoàn trường xây dựng kế hoạch tổ chức Diễn đàn "Khởi nghiệp và lập nghiệp trong thời đại 4.0", tuyên dương Sinh viên học tập tốt, khởi nghiệp giỏi như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          - Cổ vũ, khuyến khích, hỗ trợ phong trào "Sáng tạo trẻ" trong cán bộ, giảng viên trẻ, phong trào khởi nghiệp, lập nghiệp trong sinh viên.

- Lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, cung cấp kiến thức khởi nghiệp, tìm kiếm, tôn vinh những ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp của cán bộ, giảng viên trẻ và sinh viên.

- Thu hút sự quan tâm, hỗ trợ của nhà trường, xã hội đối với các ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp của cán bộ, giảng viên trẻ và sinh viên.

          - Hoạt động được tổ chức đảm bảo nghiêm túc, chất lượng, tạo ấn tượng tốt trong ĐVTN.

II. ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG THAM GIA

Cán bộ, đoàn viên toàn trường, đăng ký dự thi theo cá nhân hoặc nhóm (mỗi nhóm không quá 5 thành viên).

Để đảm bảo số lượng, quy mô của Diễn đàn, Ban Tổ chức phân bổ giao chỉ tiêu số lượng dự án, ý tưởng tham gia Diễn đàn tối thiểu cho các đơn vị như sau:

TT

Đơn vị

Số lượng tối thiểu

Sinh viên

CBGV trẻ

Viện SPTN

03

01

Viện KTCN

03

01

Viện CNHSMT

05

01

Viện NN&TN

03

01

Viện SP Xã Hội

02

01

Viện KHXH&NV

02

01

Xây dựng

02

01

Kinh tế

08

03

Luật

04

01

SPNN

04

01

Giáo dục

03

01

GDQP

01

01

GDTC

01

01

 

III. NỘI DUNG

1. Vòng Sơ khảo

1.1. Thời gian: Từ ngày 12/4 đến ngày 20/4/2019

1.2. Hình thức:

- Tác giả, nhóm tác giả nộp trực tiếp đề xuất dự án, ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong đó có phần thuyết minh (theo mẫu) cho Đoàn Viện, Liên chi đoàn;

- Đoàn Viện, Liên chi đoàn tổng hợp và nộp tại Văn phòng Đảng - Đoàn thể (Tầng 1 Nhà A1) và gửi qua email: doanthanhnien@vinhuni.edu.vn (Chủ đề ghi rõ: Dự án tham gia Diễn đàn Khởi nghiệp 2019);

- Ban Tổ chức thẩm định và lựa chọn các dự án, ý tưởng chất lượng để tham gia Diễn đàn, chấm điểm và trao giải;

- Ban Tổ chức phối hợp với các đơn vị cử cán bộ hỗ trợ các tác giả, nhóm tác giả bổ sung, hoàn thiện các dự án, ý tưởng được chọn.

2. Diễn dàn

1.1. Thời gian: Ngày 25/4/2019 (dự kiến)

1.2. Địa điểm: Hội trường A và các Nhà học A4.

1.3. Hình thức:

Các tác giả, nhóm tác giả được chia thành các diễn đàn theo lĩnh vực phù hợp. Mỗi tác giả, nhóm tác giả có 05 phút để trình bày về ý tưởng và 02 phút để trả lời các câu hỏi, phản biện của Hội đồng đánh giá.

1.4. Các hoạt động khác:

- Tập huấn, chia sẻ các kiến thức, kỹ năng cần thiết cho hoạt động khởi nghiệp, kinh nghiệm khởi nghiệp. Giao lưu với các gương sáng khởi nghiệp. Mời lãnh đạo Nhà trường, các đại sứ truyền thông, các doanh nhân, chuyên gia đối thoại với sinh viên.

- Tổng kết Diễn đàn và trao giải cho các dự án, ý tưởng xuất sắc, tuyên dương đoàn viên có thành tích tốt trong học tập và phong trào khởi nghiệp.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên

- Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Đoàn Viện, Liên Chi đoàn, Liên Chi hội sinh viên tham gia Diễn đàn.

- Thành lập Ban Tổ chức và Hội đồng đánh giá.

- Tổ chức tuyên truyền về Diễn đàn.

- Xây dựng Fanpage Diễn đàn, cung cấp hệ thống tài liệu, tin bài về gương sáng khởi nghiệp; các bài viết, bài chia sẻ về kiến thức cần có để khởi nghiệp, kỹ năng khởi nghiệp, kinh nghiệm khởi nghiệp; hướng dẫn thủ tục, hỗ trợ pháp lý khi thành lập doanh nghiệp mới.

- Tổ chức Diễn đàn và các hoạt động bên lề.

2. Các Đoàn Viện, Liên Chi đoàn, Liên Chi hội sinh viên

- Tuyên truyền, triển khai rộng rãi nội dung của Diễn đàn tới đông đảo sinh viên.

- Đôn đốc sinh viên, CBGV trẻ tham gia, đảm bảo số lượng dự án, ý tưởng tham gia diễn đàn theo chỉ tiêu được giao, triển khai và nộp hồ sơ tham gia vòng sơ khảo đúng tiến độ theo kế hoạch.

- Phân công đoàn viên là cán bộ theo dõi, hỗ trợ, giúp đỡ các tác giả, nhóm tác giả được lựa chọn tham gia Diễn đàn.

          - Mỗi đơn vị giới thiệu 1-3 đoàn viên có thành tích tốt trong học tập và phong trào khởi nghiệp đề nghị tuyên dương (Điểm TBCHT từ 2.5 trở lên, có thu nhập từ 06 triệu đồng trở lên mỗi tháng, có mẫu báo cáo thành tích kèm theo).

          - Mỗi đơn vị giới thiệu ít nhất 01 sinh viên hoặc cựu sinh viên khởi nghiệp thành công để tham gia giao lưu (có mẫu danh sách kèm theo).

Trên đây là kế hoạch tổ chức Diễn đàn "Khởi nghiệp và lập nghiệp trong thời đại 4.0", tuyên dương Sinh viên học tập tốt, khởi nghiệp giỏi, Ban Thường vụ Đoàn trường yêu cầu các đoàn viện, liên chi đoàn nghiêm túc thực hiện các nội dung theo kế hoạch.

 

Nơi nhận:

- TT, Ban T.học tỉnh Đoàn (b/c);

- Đảng uỷ, BGH Nhà trường (b/c);

- Các đơn vị liên quan (p/h);

- Các ĐV, LCĐ (t/h),

- Website,

- Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

(Đã ký)

 

 

TS. Thiều Đình Phong

 

 


 

 

 

Ảnh 4x6cm

 

 

 

 

 

 

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

HỌC TẬP TỐT, KHỞI NGHIỆP GIỎI ĐỀ NGHỊ TUYÊN DƯƠNG

 

         

1. Họ và tên (viết chữ in hoa):....................................................................................................

2. Ngày tháng năm sinh:...............................................................................................................

3. Dân tộc: ................................................... Tôn giáo:................................................................

4. Quê quán:..................................................................................................................................

5. Sinh viên lớp: .......................................... Khoa:......................................................................

6. Chức vụ (nếu có):....................................................................................................................

......................................................................................................................................................

7. Số điện thoại ……………………………… Email: …………………………………………

8. Kết quả học tập, rèn luyện năm học 2017 - 2018:

Điểm TBCHT: ........................................ Xếp loại rèn luyện: ........................................

9. Thành tích đã đạt được trong phong trào khởi nghiệp, lập nghiệp (các hoạt động, cuộc thi đã tham gia và kết quả):

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

10. Giới thiệu về ý tưởng, dự án khởi nghiệp (đã, đang hoặc sẽ triển khai):

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

 

Thành phố Vinh, ngày       tháng 4 năm 2019

 

XÁC NHẬN

CỦA VIỆN/KHOA

BÍ THƯ ĐV/LCĐ

NGƯỜI LÀM BÁO CÁO

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

TỈNH ĐOÀN NGHỆ AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

***

ĐV/LCĐ khoa …………………

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Thành phố Vinh, ngày tháng 4 năm 2019

 

                        Kính gửi:    Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học Vinh.

 

          Căn cứ vào Kế hoạch số     -KH/ĐTN của Ban Thường vụ Đoàn trường về việc tổ chức Diễn đàn "Sinh viên khởi nghiệp, lập nghiệp", tuyên dương Sinh viên học tập tốt, khởi nghiệp giỏi; căn cứ thành tích các cá nhân đã đạt được và kết quả họp Ban Chấp hành đoàn viện/liên chi đoàn ngày ... tháng 4 năm 2019, Ban Thường vụ Đoàn viện/ Liên chi đoàn khoa ................. giới thiệu:

          1. Đoàn viên đề nghị tuyên dương:

         

Họ và tên

Chi đoàn

Điểm TBCHT

Xếp loại rèn luyện

Tóm tắt thành tích

 

 

 

 

 

 

          2. Sinh viên (cựu sinh viên) tham gia giao lưu:

          - Họ và tên:

          - Chi đoàn:

          - Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay:

          - Số điện thoại:

          - Email:

          - Tóm tắt thành tích:

          Rất mong sự quan tâm của Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học Vinh.

 

XÁC NHẬN CỦA

ĐẢNG UỶ, BCH KHOA

 

TM. BTV ĐV/LCĐ

Bí thư

 

 

             

 

 


 

 

TỈNH ĐOÀN NGHỆ AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

***

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Thành phố Vinh, ngày tháng 4 năm 2019

 

 

 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA

Diễn đàn "Khởi nghiệp và lập nghiệp trong thời đại 4.0" năm 2019

 

I. Thông tin tác giả dự án

Họ và tên: .............................................................................................................................................................................

Ngày sinh: ............................................................................................................................................................................

Số CMND: ........................................................  Ngày cấp: .................... …..   Nơi cấp:  ...............................

Địa chỉ: ...................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

Điện thoại:............................................................................ Email: .............................................................................

Sinh viên lớp: .......................................................................... Viện/Khoa: ...........................................................

Các thành viên của dự án:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

II. Thông tin dự án

Tên dự án: .............................................................................................................................................................................

 

.........................................................................................................................................................................................................

 

Thực trạng dự án:………………………………..……………………………………………………………………..

 

.........................................................................................................................................................................................................

 

.........................................................................................................................................................................................................

                                                                                      

 

 

 

 

TÁC GIẢ DỰ ÁN

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 


 

MỘT SỐ LƯU Ý

 

1. Thể thức trình bày

- Bài dự thi được đánh máy và in trên khổ A4, cỡ chữ 14, phông chữ Times New Roman.

- Bài dự thi được đóng thành tập bao gồm trang bìa và nội dung trình bày.

- Các hình thức trình bày sáng tạo khác nhằm làm rõ ý tưởng dự thi.

2. Gợi ý về nội dung trình bày ý tưởng

Bố cục trình bày ý tưởng tham khảo gợi ý như sau:

CHƯƠNG 1. Thông tin chung

+ Khái quát dự án: Lĩnh vực và sản phẩm, dịch vụ sẽ thực hiện; Mô hình doanh nghiệp sẽ thành lập, địa điểm...

+ Phân tích thị trường: Phân tích bối cảnh chính trị - kinh tế - xã hội để xây dựng đề án; Đánh giá về thị trường mà dự án hướng tới; Phân tích về đối thủ cạnh tranh, lợi thế cạnh tranh...; Phân tích nguy cơ rủi ro, phương án khắc phục...

+ Mô tả dự án: Mục tiêu dự án, Quy mô dự án; Sản phẩm/ dịch vụ sẽ thực hiện; Phương thức tiến hành; Các bên đối tác; Chiến lược phát triển, triển vọng...

CHƯƠNG 2. Kế hoạch kinh doanh

+ Đầu tư cho dự án: Nguồn vốn: huy động vốn, sử dụng vốn...; Trang thiết bị, mặt bằng, các chi phí khác có liên quan;

+ Bộ máy nhân sự: Quản trị nhân sự, tổ chức bộ máy...

+ Lập kế hoạch tiếp thị: Marketing, truyền thông; Dịch vụ kèm theo; Tổ chức tiêu thụ sản phẩm.

+ Lập kế hoạch tài chính: Lợi nhuận hàng tháng, năm thứ nhất và trong ít nhất 3 năm đầu; Kế hoạch tài chính dự trù cho các năm khi dự án hoạt động; Phương án thu hút vốn tạo nguồn tài chính cho dự án để đầu tư mở rộng và tái đầu tư...

CHƯƠNG 3. Kế hoạch hành động

Các hoạt động mà dự án sẽ thực hiện; Tổ chức kinh doanh, sản xuất và dịch vụ hỗ trợ; xây dựng giá thành và giá bán dự kiến…

CHƯƠNG 4. Định vị thương hiệu

Tầm nhìn thương hiệu; Bảo hộ sở hữu trí tuệ thương hiệu; Định vị thương hiệu; Đầu tư phát triển thương hiệu…

CHƯƠNG 5. Ý nghĩa tác động xã hội

Phân tích những ý nghĩa về kinh tế, xã hội mang lại khi triển khai dự án thành công.

3. Trách nhiệm của tác giả, nhóm tác giả dự thi

- Các tác giả, nhóm dự thi phải tuân thủ thể lệ của Ban Tổ chức cuộc thi, trong đó phải đảm bảo:

+ Sản phẩm dự thi không phải là đối tượng tranh chấp bản quyền tác giả;

+ Sản phẩm dự thi chưa được sử dụng, cam kết không sao chép một phần hay toàn bộ hoặc vay mượn ý tưởng của những ý tưởng đã đưa vào sử dụng của các cá nhân, doanh nghiệp ở trong nước và nước ngoài.

- Trong trường hợp, việc tranh chấp bản quyền tác giả phát sinh sau khi sản phẩm thi đoạt giải, đối tượng dự thi đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.