ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

BCH LCĐ KHOA GIÁO DỤC

***

Số 16/LCĐ-KGD

V/v thu quỹ hoạt động Đoàn năm học 2019-2020

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

TP Vinh, ngày 16 tháng 10 năm 2019

           

 

THÔNG BÁO

Về việc thu Quỹ hoạt động Đoàn năm học 2019 - 2020

 

Căn cứ chương trình, kế hoạch năm học của Khoa Giáo dục năm học 2019 - 2020;

Căn cứ chương trình, kế hoạch Công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2019 – 2020 của LCĐ Khoa Giáo dục;

Ban thường vụ Liên chi Đoàn Khoa Giáo dục triển khai thu Quỹ hoạt động Đoàn năm học 2019 – 2020, cụ thể như sau:

1. Đối tượng đóng đoàn phí:

Tất cả Đoàn viên là sinh viên, cán bộ viên chức đang học tập và công tác tại các Chi đoàn trực thuộc LCĐ Khoa Giáo dục.

2. Mức thu đoàn phí:

a. Đối với đoàn viên không hưởng lương (sinh viên): 10.000 đồng (mười ngàn đồng);

b. Đối với đoàn viên có hưởng lương (đoàn viên đang sinh hoạt tại chi đoàn cán bộ, chi đoàn giảng viên): 50.000 đồng (năm mươi ngàn đồng).

3. Thời gian thực hiện:

Từ ngày 25/10 - 10/11/2019: Ban Chấp hành các Chi đoàn triển khai đến các ĐVTN và tiến hành thu đoàn phí, đồng thời các Bí thư chi đoàn báo cáo tình hình thu đoàn phí gửi về Liên Chi đoàn khoa để tổng hợp.

Việc thu đoàn phí nhằm mục đích để người đoàn viên ý thức hơn vai trò và trách nhiệm của mình đối với tổ chức. Các cấp bộ đoàn có thể căn cứ vào việc thực hiện thu đoàn phí để đánh giá chất lượng đoàn viên, chi đoàn cuối năm.

Ban Thường vụ Liên chi Đoàn đề nghị các Chi đoàn thực hiện nghiêm túc tinh thần thông báo.

Download tại: thu_quy_doan_20192020.pdf

 

Nơi nhận:

  • VP Khoa Giáo dục (để b/c);
  • LCĐ Khoa Giáo dục;
  • Các Chi đoàn trực thuộc

TM. BTV LIÊN CHI ĐOÀN

Bí thư

(đã ký)

Phan Anh Tuấn