HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

BCH LCH KHOA GIÁO DỤC

***

Số 16 - TB/LCH

V/v thu quỹ hoạt động Hội năm học 2020 - 2021

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

 

TP Vinh, ngày 09 tháng 09 năm 2020

            

THÔNG BÁO

Về việc thu Quỹ hoạt động Hội năm học 2020 - 2021 

 

       Căn cứ chương trình, kế hoạch năm học của Khoa Giáo dục năm học 2020 - 2021;

       Căn cứ chương trình, kế hoạch Công tác Hội và phong trào Sinh viên năm học 2020 – 2021 của LCH Sinh viên Khoa Giáo dục;

       Ban Thư kí Liên chi Hội sinh viên Khoa Giáo dục triển khai thu Quỹ hoạt động Đoàn năm học 2020 – 2021, cụ thể như sau:

       1. Đối tượng đóng đoàn phí:

       Tất cả Hội viên đang học tập và sinh hoạt tại các Chi hội trực thuộc LCH Sinh viên Khoa Giáo dục.

       2. Mức thu Hội phí: 10.000 đồng/1 hội viên (mười ngàn đồng)

       3. Thời gian thực hiện:

       Từ ngày 10/09 - 30/09/2020: Ban Chấp hành các Chi hội triển khai đến các ĐVTN và tiến hành thu Hội phí, đồng thời các Chi hội trưởng báo cáo tình hình thu đoàn phí gửi về Liên Chi hội để tổng hợp.

       Việc thu Hội phí nhằm mục đích để người Hội viên ý thức hơn vai trò và trách nhiệm của mình đối với tổ chức. Các cấp bộ Hội có thể căn cứ vào việc thực hiện thu đoàn phí để đánh giá chất lượng Hội viên, chi hội cuối năm.

       Ban Thư ký Liên chi Hội đề nghị các Chi hội thực hiện nghiêm túc tinh thần thông báo.

 

TM. BTK LIÊN CHI HỘI

Liên chi hội Trưởng

                                        (đã ký)

 

Nguyễn Trâm Anh

Dowload thông báo tại: 16_thu_hoi_phi.docx