TỈNH ĐOÀN NGHỆ AN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

***

Số: 36/ĐTN

V.v. ủng hộ xây dựng công trình thanh niên hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập Trường và Quỹ "Vì nghĩa tình Biên giới, Hải đảo"

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

Thành phố Vinh, ngày 02 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi:   - Ban Chấp hành các Đoàn Viện/ Liên chi đoàn, chi đoàn;

                                                                                              - Ban Chủ nhiệm các câu lạc bộ, đội, nhóm.

 

 

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và Phong trào thanh niên năm học 2018 - 2019, thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Vinh, đồng thời ủng hộ Quỹ "Vì nghĩa tình Biên giới, Hải đảo" theo công văn chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An, Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học Vinh kêu gọi toàn thể đoàn viên thanh niên quyên góp ủng hộ xây dựng công trình thanh niên chào mừng 60 năm thành lập Trường và thực hiện nghĩa vụ thanh niên đối với biên cương, hải đảo của Tổ quốc.

Mức quyên góp tối thiểu: 15.000 đ/người (mười lăm nghìn đồng).

Đây là hoạt động thể hiện ý thức trách nhiệm, sự chung sức của đoàn viên thanh niên đối với Nhà trường cũng như trách nhiệm của tuổi trẻ toàn tỉnh. Ban Thường vụ Đoàn Trường đề nghị các Đoàn viện, Liên chi đoàn, các chi đoàn, câu lạc bộ, đội, nhóm nhanh chóng vận động 100% đoàn viên thanh niên ủng hộ, tổng hợp tiền quyên góp thu được gửi về Văn phòng Đoàn - Hội (tầng 1, nhà A1), hoàn thành trước ngày 20/4/2019.

 

 

Nơi nhận:

- Tỉnh đoàn Nghệ An (b/c);

- Đảng uỷ, Ban Giám hiệu (b/c);

- Như k/g (t/h) ;

- Lưu VP Đoàn.

TM. BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

 

Đã ký

 

TS. Thiều Đình Phong