BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


                KHOA GIÁO DỤC

                                                                              Nghệ An, ngày 7  tháng 01 năm 2019

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội nghị dân chủ các lớp sinh viên

và Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Hiệu trưởng với sinh viên

năm học 2018 - 2019

 

            Thực hiện kế hoạch và chương trình công tác năm học 2018 - 2019, Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị dân chủ các lớp sinh viên toàn trường và Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Hiệu trưởng với sinh viên như sau:

 

            I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thực hiện Quy chế dân chủ trong trường học, đảm bảo quyền lợi cho người học, tạo điều kiện để người học phản ánh tâm tư, nguyện vọng và đóng góp ý kiến trong quá trình học tập, rèn luyện.

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm của người học về quyền lợi, nghĩa vụ học tập, rèn luyện của bản thân; nâng cao nhận thức của sinh viên về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của sinh viên trong quá trình học tập, rèn luyện và sinh hoạt; trao đổi thông tin hai chiều và giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của sinh viên.

2. Yêu cầu

- Việc tổ chức Hội nghị dân chủ sinh viên phải được tiến hành rộng rãi trong toàn thể sinh viên, kết hợp với đợt sinh hoạt lớp tháng 01 năm 2019.

- Sau Hội nghị dân chủ cấp lớp, lớp trưởng các lớp nộp biên bản hội nghị cho viện, khoa chủ quản để tổng hợp ý kiến và báo cáo Nhà trường.

- Các đơn vị chức năng, Ban Chủ nhiệm các viện, khoa đào tạo có trách nhiệm trao đổi, giải trình các ý kiến của sinh viên và báo cáo Hiệu trưởng Nhà trường để giải quyết triệt để những vấn đề chính đáng do sinh viên đề xuất.

II. NỘI DUNG

1. Hội nghị cấp lớp

a) Ban cán sự báo cáo về tình hình hoạt động của lớp trong học kỳ 1 năm học 2018 - 2019, bao gồm các nội dung: kết quả học tập, rèn luyện, sinh hoạt đã đạt được; ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại và phương hướng công tác trong thời gian tới.

b) Ban cán sự thông báo các chủ trương, chính sách mới liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của sinh viên; quy chế về học tập, rèn luyện; quy định về nội trú, ngoại trú; quy định sinh viên tự quản trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ; quy định về việc lấy ý kiến phản hồi từ người học đối với cán bộ, viên chức và các hoạt động của Nhà trường.

c) Sinh viên phát biểu, đóng góp ý kiến nhằm xây dựng tập thể lớp, viện, khoa và Nhà trường; các kiến nghị, đề xuất nhằm đảm bảo các quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của người học.

d) Đại diện Ban Chủ nhiệm viện, khoa trao đổi, giải trình và kết luận các vấn đề sinh viên đã nêu ra. Những vấn đề vượt quá thẩm quyền trả lời và giải quyết của viện, khoa thì ghi cụ thể vào biên bản để báo cáo Nhà trường giải quyết.

2. Hội nghị cấp trường: Có nội dung, chương trình riêng.

 

III. HÌNH THỨC TỔ CHỨC, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN

1. Hình thức tổ chức

- Cấp lớp: Hội nghị dân chủ các lớp sinh viên.

- Cấp trường: Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Hiệu trưởng với sinh viên.

2. Thời gian: Dự kiến như sau:

- Hội nghị cấp lớp tổ chức vào các buổi tối trong tuần:

NGÀNH MẦM NON:         TỐI THỨ 4  NGÀY 9         THÁNG 1

NGÀNH QLGD:                  TỐI THỨ 5               NGÀY 10       THÁNG 1

NGÀNH TIỂU HỌC:          TỐI THỨ 6  NGÀY 11       THÁNG 1

 

- Hội nghị cấp trường dự kiến tổ chức vào ngày 15/3/2019 (có thông tri triệu tập).

3. Địa điểm

- Hội nghị cấp lớp tổ chức tại các phòng học, kết hợp họp lớp tháng 1

- Hội nghị cấp trường tổ chức tại Hội trường A.

4. Thành phần

- Hội nghị cấp lớp gồm: Đại diện Đảng ủy, Ban Chủ nhiệm viện, khoa; Liên chi đoàn, Liên chi hội sinh viên; Chi bộ sinh viên; Trợ lý quản lý sinh viên, Trợ lý đào tạo, Cố vấn học tập; giảng viên phụ trách lớp và toàn thể sinh viên trong lớp.

- Hội nghị cấp trường: Theo Thông tri triệu tập.

 

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ LÃNH ĐẠO VÀ CÁN BỘ TRONG KHOA:

  1. GVCN của các lớp tham gia với các lớp từ đầu đén cuối buổi, trả lời cho sinh viên những thắc mắc có thể giải thích được. Những câu hỏi ngoài chuyên môn, chưa trả lời trực tiếp thì ghi vào biên bản Hội nghị nộp lên Khoa. Khoa sẽ trả lời bằng văn bản.
  2. BCN, TLĐT, BTLCĐ, TLĐT, TL.QLSV tham dự và trả lời những thắc mắc của sinh viên.

Thứ 4: Nguyễn Thị Châu Giang

Thứ 5: Nguyễn Như An

Thứ 6: Chu Thị Thủy An

 

   P. TRƯỞNG KHOA                                                     TL.QLSV

 

 

 

PGS.TS. Chu Thị Thủy An                                   Nguyễn Thị Phương Thảo