Ngày 13/02/2020, tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, NCS Nguyễn Thị Quỳnh Anh đã bảo vệ thành công luận án tiến sỹ chuyên ngành Lý luận và lịch sử giáo dục với đề tài "Giáo dục kỹ năng giao tiếp bằng lời nói cho trẻ 5-6 tuổi chậm phát triển ngôn ngữ". Luận án được hội đồng nghiệm thu đã đánh giá rất cao những kết quả nghiên cứu của NCS và khả năng ứng dụng vào thực tiễn. Đây là sự ghi nhận thành quả xứng đáng cho những nỗ lực của NCS và sự hỗ trợ, tạo điều kiện của Khoa và Nhà trường.

 

BẢN TRÍCH YẾU LUẬN ÁN

I. Phần mở đầu

Tên tác giả: Nguyễn Thị Quỳnh Anh

Tên luận án: Giáo dục kỹ năng giao tiếp bằng lời nói cho trẻ 5-6 tuổi chậm phát triển ngôn ngữ

Chuyên ngành: Lí luận và Lịch sử Giáo dục

Mã số: 9140102                     

Tên cơ sở đào tao: Viện khoa học giáo dục Việt Nam   

II. Phần nội dung

1. Mục đích và đối tượng nghiên cứu của luận án

1.1. Mục đích nghiên cứu

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng, đề xuất được một số biện pháp giáo dục kỹ năng giao tiếp bằng lời nói cho trẻ 5-6 tuổi chậm phát triển ngôn ngữ góp phần giúp trẻ đạt chuẩn phát triển   

  • 1.2.Đối tượng nghiên cứu

Mối quan hệ giữa mức độ phát triển kỹ năng giao tiếp bằng lời nói của trẻ chậm phát triển ngôn ngữ với các biện pháp giáo dục kĩ năng giao tiếp được sử dụng cho trẻ chậm phát triển ngôn ngữ.

2. Các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng

2.1. Phương pháp tiếp cận

- Tiếp cận hệ thống

- Tiếp cận hoạt động

- Tiếp cận cá biệt hóa trẻ chậm phát triển ngôn ngữ

2.2. Các phương pháp nghiên cứu cụ thể

2.2.1. Nhóm các phương pháp nghiên cứu lý luận

Sử dụng phối hợp các phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh... các công trình nghiên cứu trong và ngòai nước có liên quan đến đề tài nhằm xây dựng cơ sở lý luận cho đề tài nghiên cứu.

2.2.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Gồm phương pháp điều tra bằng phiếu hỏi Anket, quan sát, phỏng vấn sâu, sử dụng bảng kiểm, nghiên cứu sản phẩm hoạt động và phương pháp thực nghiệm sư phạm.

2.2.3. Nhóm phương pháp bổ trợ

(1) Phương pháp toán học thống kê: Bằng việc sử dụng một số thuật toán (công thức, hàm số...) của toán học thống kê, phần mềm SPSS với mục đích phân tích số liệu khảo sát thực trạng và thực nghiệm sư phạm.

 (2) Phương pháp chuyên gia

Trao đổi và hỏi ý kiến các chuyên gia trong lĩnh vực Giáo dục học, Giáo dục mầm non, Giáo dục đặc biệt...

 

3. Các kết quả chính và kết luận

- Về mặt lý luận: Hệ thống hóa, bổ sung, làm phong phú cơ sở lí luận về GD KNGT bằng lời nói cho trẻ CPTNN 5-6 tuổi bao gồm: hệ thống khái niệm công cụ, các KNGT cơ bản của trẻ CPTNN, các biện pháp GD KNGT cho trẻ CPTNN, môi trường GD và các yếu tố ảnh hưởng đến việc hình thành, rèn luyện KNGT cho trẻ CPTNN.

          - Về thực tiễn

+ Làm sáng tỏ được thực trạng KNGT của trẻ mẫu giáo CPTNN 5-6 tuổi và GD KNGT cho những trẻ này tại các trường mầm non được mô tả, phân tích, đánh giá trên cơ sở thang đánh giá với 26 tiêu chí cụ thể được xây dựng dành riêng cho trẻ CPTNN;

+ Luận án đề xuất được 4 nhóm biện pháp GD KNGT cho trẻ 5-6 tuổi CPTNN, thực nghiệm với 02 trẻ cho thấy tính hiệu quả, khả thi của các biện pháp. Đây là một nguồn tài liệu tham khảo tốt cho các GV dạy trẻ 5-6 tuổi cũng như cha mẹ trẻ trong việc CS-GD trẻ CPTNN trong nhà trường, tại gia đình cũng như ngoài cộng đồng.

-    Nội dung của Luận án là những chất liệu quan trọng làm cơ sở xây dựng các tài liệu tập huấn cho GV, cán bộ quản lý hiện đang làm việc tại các trường mầm non; đồng thời là nguồn tài liệu tham khảo cho các giảng viên, sinh viên các trường đại học và cao đẳng có đào tạo giáo sinh mầm non.

4. Kết luận

Luận án có giá trị là tài liệu tham khảo cần thiết cho công tác giáo dục kỹ năng giao tiếp bằng lời nói cho trẻ 5-6 tuổi CPTNN qua các hoạt động giáo dục tại các trường mầm non.

N.T.A