Download QĐ gốc tại đây.

Quyết định số 2269/QĐ-BGDĐT ngày 17 tháng  9 năm 2020 về việc xác định chất lượng ngưỡng chất lượng đầu vào đối với các ngành, nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ Đại học và ngành Giáo dục mầm non trình độ cao đẳng