Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến tháng  01/2018, trình độ giáo viên tiểu học về cơ bản đã đạt trên Chuẩn so với quy định. Cụ thể số lượng, tỷ lệ trình độ đào tạo giáo viên tiểu học cả nước như sau:          Từ con số này cùng với việc thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020 của Thủ tướng Chính phủ, theo tờ trình mà Bộ Giáo dục và Đào tạo thay mặt Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 12/3 về dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng: 

          “Việc nâng chuẩn trình độ đào tạo giáo viên tiểu học từ Trung cấp lên Cao đẳng là tất yếu và mới là “bước đầu” vì bước tiếp theo, chuẩn trình độ đào tạo sẽ phải là trình độ đại học trở lên theo tinh thần của Nghị quyết 29-NQ/TW. 

Đây sẽ là bước đột phá, đổi mới mạnh mẽ nhằm định hướng và tạo hành lang pháp lý cho việc đào tạo, bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”.